Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman DİLİPAK-Yeni Akit

Bayram

Ya­rın bay­ram.. 25-28 Ekim “Kur­ban” bay­ra­mı.
He­men ar­dın­dan 29 Ekim “Cum­hu­ri­yet” bay­ra­mı..
Kur­ban, bi­zi Al­lah’a ya­kın­laş­tı­ran, Al­lah (cc) yo­lun­da ge­rek­ti­ğin­de O’nun ver­di­ği ca­nı, O’nun rı­za­sı için O’na sun­ma­ya ha­zır ol­ma an­la­mı­na ge­len bir ey­lem as­lın­da..
Hz. İb­ra­him ve Hz. İs­ma­il’in ör­nek­li­ğin­de “Şey­tan taş­la­ma” ey­le­mi..
Şim­di her­kes ken­di İs­ma­il’ini sor­gu­la­ma­lı.. Her­kes ken­di Şey­ta­nı­nı taş­la­mak için taş top­la­ma­ya baş­la­ma­lı..
Hac ve Kur­ban bir­lik­te ger­çek­le­şen bir iba­det­tir bir yer­de..
Bu bay­ram­la il­gi­li en tat­sız ge­liş­me, da­ha bir haf­ta ön­ce­den Su­udi­le­rin bay­ra­mı bir gün son­ra­dan baş­la­ta­cak­la­rı­na iliş­kin açık­la­dık­la­rı ka­rar..
Bu ka­rar usul ve esas ba­kı­mın­dan bi­li­me ve fı­kıh ku­ral­la­rı­na da uy­mu­yor. Çıp­lak göz­le ya­pı­lan göz­lem esa­sı­nı sa­vu­nan Veh­ha­bi ge­le­ne­ğe de uy­gun bir dav­ra­nış de­ğil bu..
Di­le­rim bu ga­ra­bet ar­tık son bu­lur. Fa­kih­ler ve Ast­ro­no­mi ko­nu­sun­da uz­man­laş­mış bi­lim adam­la­rın­dan olu­şan bir he­yet bu ko­nu­yu usul ve esa­sa gö­re in­ce­ler ve hük­me bağ­lar..
As­lın­da bi­ze Usu­lüd­di­ne ha­kim bir Ast­ro­nom la­zım.. İşi eh­li­ne ver­mek, bi­le­ne sor­mak la­zım..
Su­udi­le­rin din üze­rin­de ege­men­lik hak­kı yok­tur ve ola­maz. Bu ko­nu Mek­ke ve Me­di­ne’nin sta­tü­sü­nü tar­tış­ma­ya aça­cak bir hu­sus­tur.. Su­udi­ler bu tür key­fi ta­sar­ruf­lar­la kul hak­kın­dan ön­ce, İs­lam üm­me­ti üze­rin­de bir em­ri­va­ki­ye kal­kış­mak­ta­dır. Din Arap dün­ya­sın­da­ki halk mu­ha­le­fe­ti­nin oluş­ma­sın­da önem­li bir et­ki­ye sa­hip­tir. Su­udi yet­ki­li­le­rin bu tür key­fi­lik­le­re açık ka­pı bı­rak­ma­ma­sı ge­re­kir..
Bu Kur­ban Bay­ra­mın­da da de­ri tar­tış­ma­sı ya­pıl­ma­ya­cak.. Ama ma­lum me­dia emi­nim yi­ne ka­çan da­na ve eli­ni ke­sen ace­mi ka­sap ha­ber­le­ri­ni ser­vis et­me ko­nu­sun­da bir te­red­düt gös­ter­me­ye­cek­tir. Po­li­ti­ka­cı­la­rı­mız da bay­ram­lık me­saj­la­rı­nı tek­rar­la­ya­cak­lar..
Haf­ta ba­şın­da bu de­fa 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­na­cak. Bu se­ne eş­li re­sep­si­yon var ve Cum­hu­ri­eyt Ba­lo­su ya­pıl­ma­ya­cak.. Ya­ni iç­ki ve dans yok! Bay­ram­da ev sa­hi­bi cum­hu­run ba­şı, Cum­hur­baş­ka­nı!
La­ik­lik üze­rin­den teh­dit me­saj­la­rı içe­ren açık­la­ma­lar da ol­ma­ya­cak. “Cum­hu­ri­ye­tin te­mel esas­la­rı”na gön­der­me ya­pan uya­rı me­saj­la­rı da ol­ma­ya­cak..
Bu ara­da, Ay­dın­lık’ın ha­be­ri­ne gö­re Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği, An­ka­ra’da Bi­rin­ci Mil­let Mec­li­si bi­na­sı önün­den ’29 Ekim Se­fer­ber­lik Yü­rü­yü­şü’ ya­pa­cak­mış. Kal­pak gi­ye­cek­ler mi bil­mem ama, bi­rin­ci mec­li­sin ka­pı­sın­da o za­man ke­li­me-i tev­hid bay­ra­ğı da ası­lı idi ve içe­ri­de kür­sü­nün ar­ka­sın­da “Ve em­ru­hum şu­ra bey­ne­hüm” ya­zı­yor­du.. Her­hal­de el­le­rin­de bu ayet ya­zı­lı pan­kart­la­rı da alır­lar, yi­ne ke­li­me-i tev­hid bay­ra­ğı ile yü­rür­ler. Yü­rü­yüş ön­ce­si de Ha­cı Bay­ra­mı Ve­li ca­mi­in­de Kur’an-ı Ke­rim ve Sa­hi­hi bu­ha­ri­yi hat­me­der­ler ve du­alar­la çı­kar­lar yo­la.
Çün­ki 1. Mec­lis öy­le açıl­mış­tı.. Se­fer­ber­lik ha­re­ke­ti­ne ruh ve­ren an­la­yış bu an­la­yış­tı.. Ku­va­yı Mil­li­ye böy­le bir şey­di..
Bu yü­rü­yü­şe ka­tı­la­cak genç­ler, ka­na­at sa­hi­bi ol­ma­dan bil­gi sa­hi­bi olup, en azın­dan 1. Mec­li­sin açı­lış be­yan­na­me­si­ni bu­lup oku­ma­lı­lar..
As­lın­da ulu­sal­cı­la­rın 1. Mec­lis­den de­ğil, Bur­sa ka­le­sin­den, üze­rin­de “ir­ti­ca ile mü­ca­de­le, is­ti­la ile mü­ca­de­le­den da­ha zor ve el­zem bir me­se­le­dir” ya­zı­lı mer­mer sü­tun­dan baş­lat­ma­la­rı ge­rek yü­rü­yüş­le­ri­ni.
Ma­dem 1. Mec­lis­ten çı­ka­cak­lar yo­la, bu­gün ol­ma­sa da ya­rın me­rak eder ve okur­lar bel­ki, Mus­ta­fa Ke­mal’in ora­dan, he­ye­ti tem­si­li­ye adı­na İs­tan­bul’a gön­der­di­ği “Ha­li­fe ve Ha­kan efen­di­miz” di­ye baş­la­yan mek­tub­la­rı­nı. Okur­lar bel­ki “İs­tik­lal Har­bi ve Ku­va­yı Mil­li­ye­nin, Mü­da­fa­yı Hu­kuk’un” şe­ri­atı gar­ra­yı ko­ru­ma ve yü­celt­me adı­na ya­pıl­dı­ğı­nı.
Bel­ki me­rak eder ve ba­kar­lar “Cum­hu­ri­yet”, “Üm­met, “Mil­let”, “Şe­ri­at” ne an­la­ma ge­li­yor di­ye..
He­men söy­le­ye­yim, “Cum­hur” “Halk” de­mek de­ğil. O za­man “Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si” der­ken bu iki ke­li­me ne an­la­ma ge­lir.. Hem 6 ok­tan bi­ri “Halk­çı­lık”, bi­ri “Cum­hu­ri­yet­çi­lik” de­ğil mi?
Bi­ri­le­ri­nin bu iş­le­ri bil­me­di­ği ke­sin, ama da­ha da kö­tü­sü bil­me­dik­le­ri­ni de bil­mi­yor­lar.. On­dan da kö­tü­sü ken­di zan­la­rı­nı müm­kün olan tek ger­çek­miş gi­bi baş­ka­la­rı­na da­ya­tı­yor­lar..
Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma ve kol­la­ma id­di­asın­da­ki­le­rin ön­ce bu ba­sit ger­çek­le­rin far­kı­na var­ma­sı ge­rek.
Ney­se bir bay­ram ve bir ulu­sal gü­nü, ar­ka­sı ar­ka­sı­na kut­la­ya­ca­ğız. Ar­dın­dan 10 Ka­sım ge­li­yor. Ba­ka­lım bu se­ne 10 Ka­sım tö­ren­le­ri na­sıl ola­cak?
Bay­ra­mı­mız şim­di­den mü­ba­rek ol­sun.. Al­lah öm­rü­nü­zü be­re­ket­li kıl­sın. İki ci­han sa­ade­ti ver­sin.. Si­zin el­le­ri­niz za­lim­le­ri ce­za­lan­dır­sın ve maz­lum­la­ra yar­dım et­sin. Bi­ze hak­kı hak, ba­tı­lı ba­tıl gör­me fe­ra­se­ti ver­sin ve Hak­da top­lan­ma­yı na­sib et­sin.. Sı­rat-ı Mus­ta­kim­den ayır­ma­sın, ele gü­ne muh­taç et­mesin, sağ­lık, sıh­hat, saadet ve afiyet ver­sin. (Amin)
Selâm ve dua ile..

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir