Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman DİLİPAK-Yeni Akit 30/9/2012

AK Parti’de birinci restorasyon dönemi

AK Par­ti 2001’de ku­rul­du.. Ara­dan ne­re­dey­se 12 yıl geç­miş.
Par­ti 10 yıl­lık ara­dan son­ra ken­di­ni ye­ni­le­me ka­ra­rı al­dı. Bu, gü­zel ve doğ­ru bir ter­cih.
Da­rı­sı CHP’nin ba­şı­na..

Kuş­ku­suz si­ya­si ha­re­ket­ler için fe­da ede­cek­le­ri tek bir adam­la­rı­nın ol­ma­ma­sı ge­rek. An­cak bu “mah­ke­me­nin ka­dı­ya mülk edil­me­si” an­la­mı­na da gel­me­me­li..
Dün­ya, ha­yat, top­lum de­ği­şir­ken, eğer bir ya­pı de­ğiş­mi­yor­sa, o ya­pı­nın var­lı­ğı­nı sür­dür­me­si müm­kün de­ğil­dir..
Kol­tuk ba­ğım­lı­lı­ğı da ba­na ka­lır­sa dün­ya­nın en kö­tü ba­ğım­lı­lık­la­rın­dan bi­ri­dir..

Sa­de­ce po­li­ti­ka­cı­lar de­ğil, yük­sek bü­rok­rat­la­rın da za­man za­man sırf bu se­bep­le de­ğiş­ti­ril­me­si ge­rek..
Bi­ze otur­du­ğu kol­tuk­tan nam alan de­ğil, otur­du­ğu kol­tu­ğa şe­ref ka­zan­dı­ran yö­ne­ti­ci­ler ge­rek.. Fe­da­kar­lık ve fe­ra­gat duy­gu­la­rı yük­sek in­san­lar ge­rek bi­ze..
Ki­mi­le­ri de za­fe­ri Al­lah’tan de­ğil, li­der­le­rin­den bek­le­me­ye baş­lı­yor. Ha­lid b. Ve­lid’in az­le­dil­me­si ha­di­se­si­ni ha­tır­la­mak ge­rek bu­ra­da.
Bi­ri­le­ri ül­ke­ye ve par­ti­le­ri­ne hiz­met et­mek is­ti­yor­sa, bu il­le de o kol­tuk­lar­da otu­ra­rak ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar ol­ma­sa ge­rek.

AK Par­ti kong­re­si­nin sa­de­ce kad­ro­la­rın ye­ni­len­me­si­ne in­dir­gen­me­me­si ge­rek.. Eğer bi­ri­le­ri bu işi ora­ya çek­me­ye ça­lı­şır­sa, bu on­lar için bir sa­mi­mi­yet tes­ti­ne de dö­nü­şe­bi­lir..
2023 yı­lı AK Par­ti kong­re­sin­de uma­rım ikin­ci res­to­ras­yon dö­ne­mi ya­şa­nır. Sü­rek­li ge­li­şen, ken­di­ni ye­ni­le­yen bir can­lı or­ga­niz­ma­ya dö­nüş­mek is­ti­yor­sa, bu ha­re­ket bu­nu yap­ma­ya mec­bur.
Kad­ro­lar da ye­ni­le­ne­cek, da­yan­dık­la­rı kav­ram­lar da ku­rum­lar da.. Önem­li olan is­ti­ka­me­tin de­ğiş­me­me­si, il­ke­le­rin de­ğiş­me­me­si, ama ge­liş­me­si…
30 ya­şın­da pro­fes­yo­nel ola­rak si­ya­si kad­ro­lar­da yer alan bi­ri için to­pu to­pu üç res­to­ras­yon dö­ne­mi söz­ko­nu­su..
Yu­ka­rı­da­ki­ler yer­le­ri­ni aşa­ğı­dan ge­len­le­re dev­ret­me­ye ha­zır ol­ma­lı ki, kan ye­ni­len­sin. Ya­pı can­lı ve di­na­mik bir hal al­sın.. Yok­sa genç­ler yaş­lı­la­rın git­me­si için gö­zü­ne bak­ma­ya baş­lar­sa o za­man ba­zı şey­le­ri yap­mak için çok geç ka­lın­mış olur..
Keş­ke önem­li za­man­lar­da önem­li so­rum­lu­luk üst­le­ne­cek ki­şi­ler, ha­tı­ra­la­rı­nı ya­za­cak ka­dar bir za­man ayır­sa­lar ken­di­le­ri­ne.. Adı­na ha­re­ket et­tik­le­ri in­san­la­ra he­sap ver­me­yi de­ne­se­ler..
Çün­kü, po­li­ti­ka­cı­lar da, sa­de­ce yap­tık­la­rın­dan de­ğil, yap­ma­la­rı ge­re­kir­ken yap­ma­dık­la­rın­dan da he­sa­ba çe­ki­le­cek­ler.. Si­ya­set çok ve­bal­li bir iş­tir. Bir in­san için ken­di so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­mak bi­le ağır bir yük iken, bü­tün bir top­lu­lu­ğun so­rum­lu­lu­ğu­nu omuz­la­rın­da ta­şı­mak ko­nu­sun­da is­tek­li ol­mak bü­yük bir ce­sa­ret is­ter..

Ümid eder­dim ki, AK Par­ti kong­re­si, bu önem­li dö­nüm nok­ta­sın­da, bu işi bir haf­ta­ya yay­sın.. Ko­mis­yon­lar, ko­mi­te­ler ça­lış­sın, par­ti tü­zü­ğü, prog­ra­mı, da­yan­dı­ğı de­ğer­ler, kav­ram­lar, ku­rum­lar, ül­ke­nin 10 yı­lı için be­lir­le­nen he­def­ler ma­sa­ya ya­tı­rıl­sın ve or­ta­ya bir yol ha­ri­ta­sı, yön-ey­lem pla­nı, ih­ti­mal, ma­li­yet ve risk ana­liz­le­ri ya­pıl­sın, eko­no­mi, dış po­li­ti­ka, gü­ven­lik, hu­kuk, in­san hak­la­rı­na iliş­kin ulu­sal, böl­ge­sel, ulus­la­ra­ra­sı ana­liz­ler ya­pıl­sın, bun­lar tar­tı­şıl­sın, onay­lan­sın.. Ama sa­nı­rım ba­zı ru­tin, res­mi ge­rek­ler dı­şın­da, ge­nel bir de­ğer­len­dir­me ve pers­pek­tif­le, he­ye­can do­zu yük­sek, da­ya­nış­ma ha­va­sı için­de ge­çe­cek bir kong­re ya­şa­na­cak..
AK Par­ti kong­re­si bir ba­kı­ma ye­ni ka­tı­lım­lar­la, din­dar çev­re­ler­den, de­mok­rat, mil­li­yet­çi, ılım­lı sol ve li­be­ral­le­re ka­dar bir­çok eği­li­min bir ara­da si­ya­set yap­ma ira­de­si­ni or­ta­ya ko­ya­cak­la­rı bir kong­re ola­cak..
Kong­re­de Kürt me­se­le­si, böl­ge ba­rı­şı, Ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı ne ka­dar yer bu­la­cak bil­mi­yo­rum ama, ye­ni dö­nem­de par­ti­nin önün­de­ki en te­mel ül­ke so­run­la­rı bun­lar ola­cak..
Ve ta­bii, olu­şa­cak par­ti yö­ne­ti­mi, be­le­di­ye se­çim­le­ri ön­ce­si, AK Par­ti’nin ye­ni ye­rel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın da şe­kil­len­me­sin­de so­rum­lu­luk üst­le­ne­cek kad­ro­la­rı be­lir­le­ye­cek.. Olu­şa­cak ye­ni kad­ro­lar, ye­ni par­la­men­to olu­şu­mu­na da dam­ga­sı­nı vu­ra­cak. Er­do­ğan son­ra­sı ye­ni li­der­lik so­ru­nu­nu çö­ze­cek ki­şi­ler de bu kad­ro­da yer alan ki­şi­ler ola­cak..
Gün ge­le­cek bu kong­re­de gö­re­ve ge­len genç­ler de yaş­la­na­cak­lar. Uma­rım on­lar abi­le­rin­den dev­ral­dık­la­rı kol­tuk­la­ra ya­pış­ma­ma er­de­mi­ni gös­te­rir­ler o gün.. Ve ta­bii abi­le­ri­ne say­gı­lı ol­ma ve on­la­rın tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­ma er­de­mi­ni de..
Gö­rev­le­ri­ni dev­re­de­cek olan­lar da uma­rım kü­süp git­mez­ler. Bu da bir er­dem­li­lik gö­re­vi­dir..

Ye­ni kad­ro­la­rın el­le­ri­ni ça­buk tut­ma­la­rı ve bir an ev­vel otur­duk­la­rı kol­tuk­la­rın hak­kı­nı ver­me­le­ri ge­rek.. Çün­kü ül­ke­nin bir sa­ni­ye bi­le kay­be­de­cek za­ma­nı yok..
Di­le­rim ge­le­cek gün­ler, ge­çen gün­le­ri arat­maz. Ge­liş­me­ler doğ­ru yön­de ile­ri doğ­ru olur ve ya­şa­nan sü­reç­te el­de edi­len tec­rü­be­ler­le da­ha bü­yük ba­şa­rı­lar el­de edi­lir..
Di­le­rim dü­rüst, bil­gi­li ve ce­sur in­san­lar gö­re­ve ge­lir.. On­lar da ma­la/pa­ra­ya, gü­ce, ma­ka­ma ve fuh­şa mey­le­den­ler­den ol­maz­lar.. Söz ver­dik­le­rin­de söz­le­rin­de du­rur­lar ve işi eh­li­ne ve­rir­ler.. Yok­sa za­lim­ler­den olur­lar. Mer­ha­met­le­ri öf­ke­le­rin­den, sev­gi­le­ri nef­ret­le­rin­den bü­yük olur uma­rım. Unut­ma­mak ge­re­kir ki Al­lah (cc) cahil ve zalim bir top­luluğa hidayet nasib et­mez.. Selam ve dua ile.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir