Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman DİLİPAK-Yeni Akit 06/10/2012
Darbe, darbeciler ve?

Tam da, TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’nda ifa­de ver­di­ğim gün o sal­dı­rı ger­çek­leş­ti ve ar­dın­dan Su­ri­ye kri­zi pat­la­dı. O ko­nu­yu yaz­mak bu­gü­ne na­sip­miş.

An­ka­ra ha­rıl ha­rıl dar­be­le­rin ar­ka­sın­da­ki de­rin ya­pı­yı çöz­me­ye ça­lı­şı­yor.. “Ya­sa­ma” bu işin pe­şin­de, “yü­rüt­me” de öy­le, “yar­gı” da..

Dar­be­ler­den za­rar gör­me­yen kim var, bir grup çe­te ve on­la­rın ya­ban­cı iş­bir­lik­çi­le­ri dı­şın­da! Dar­be­ci­le­rin ilk ıs­kat et­tik­le­ri ku­rum­la­rın ba­şın­da ya­sa­ma ve yü­rüt­me ge­li­yor.. Ama işin ga­rip ya­nı, Mec­lis Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’nda her ne­den­se, be­nim ka­tıl­dı­ğım otu­rum­da MHP’li bir tek üye bi­le yok­tu. CHP ve BDP’den bi­rer ki­şi ka­tıl­mış­tı. Ha­ni AK Par­ti­li üye­ler de gel­me­se ko­mis­yon ça­lı­şa­maz ha­le ge­le­cek.. Ba­zı olu­şum­la­rın dar­be­ci­le­rin avu­kat­lı­ğı­nı üs­len­me­le­ri ya da Si­liv­ri’ye si­ya­si tü­nel­ler kaz­ma ça­ba­la­rı bo­şu­na de­ğil­miş san­ki..

Bü­tün bu olum­suz şart­la­ra rağ­men yi­ne de iş­ler doğ­ru yön­de ve ile­ri doğ­ru ge­li­şi­yor. Bun­da top­lum­sal il­gi­nin ve ce­sa­ret­le, dü­rüst bir şe­kil­de ola­yın üze­ri­ne gi­den­le­rin pa­yı bü­yük. Bir de o ka­dar çok ki­şi­ye zul­met­ti­ler ki, sağ­cı­sı, sol­cu­su, din­da­rı, la­iki far­ket­mi­yor, ka­dı­nı-er­ke­ği, pat­ro­nu, iş­çi­si çok acı çek­ti. Bu in­san­la­rın umu­du ve öf­ke­si bu sü­re­cin ya­kı­tı­nı oluş­tu­ru­yor.. Zul­met­me­dik aha­li kal­ma­dı. Ken­di ar­ka­daş­la­rı­nın ba­şı­nı ye­me­ye var­dır­dı­lar işi..

Şu­nu bir ke­re da­ha söy­le­ye­yim: Her yer­de var­lar. AK Par­ti’de de var­dır­lar. Ol­ma­dık­la­rı yer yok. Şeyh­le­ri de var fa­hi­şe­le­ri de! He­nüz tam tas­fi­ye ol­ma­dı­lar. Des­tek­siz ka­lın­ca, yar­gı­la­ma, so­ruş­tur­ma, ulus­la­ra­ra­sı des­tek­le­ri­ni kay­bet­me­le­ri so­nu­cu ara­la­rın­da­ki de­rin bağ ve hi­ye­rar­şik ya­pı da­ğıl­dı. Eko­no­mik des­tek­le­ri ve si­ya­si des­tek­le­ri azal­dı.. Kim­se öne çı­kıp şim­şek­le­ri­ni üze­ri­ne çek­mek is­te­mi­yor. İn­kar ve mey­dan oku­ma ve teh­dit­le, şan­taj­la işi gö­tür­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Şim­di es­ki­si ka­dar ce­sur de­ğil­ler, öz­gü­ven­le­ri yok. Or­ga­ni­ze de de­ğil­ler. Geç­miş­te yap­tık­la­rı­nı dü­şü­nüp bir yan­dan ha­yıf­la­nı­yor­lar, bir yan­dan da he­sap so­rul­ma­sın­dan kor­ku­yor­lar.. Ken­di­le­ri­ni kul­la­nıl­mış, fe­da edil­miş, sa­hip­siz ve yal­nız bı­ra­kıl­mış, iha­ne­te uğ­ra­mış gi­bi de his­se­di­yor­lar.. He­nüz ger­çek­çi bir yüz­leş­me için­de de­ğil­ler.. Hu­zur­suz­lar.. Fır­sat bul­sa­lar bel­ki de ön­ce ken­di iç­le­rin­de bir he­sap­laş­ma­ya gi­rer­ler.. Bir de kim kim­dir, ar­tık çok emin de­ğil­ler. Çün­kü cid­di bir şe­kil­de ay­rış­tı­lar..

Bu ya­pı içe­ri­de­ki­ler­den iba­ret de­ğil, onu bi­le­lim. Bu işin si­ya­set, med­ya, iş, bü­rok­ra­si, STK aya­ğı, An­ka­ra aya­ğı hâ­lâ çö­zül­müş de­ğil. TSK’da da var­lar STK’da da. Bir kı­sım med­ya, maf­ya, ser­ma­ye, si­ya­set, bü­rok­ra­si ve si­vil ör­güt­ler bu iş­te omuz omu­za..

Ka­yıt dı­şı si­ya­set ve ka­yıt dı­şı eko­no­mi, iki­si de şey­ta­nın kar­deş­le­ri.

So­run, Koç ya da Do­ğan si­ze ken­di ai­le­le­ri­ni, ken­di geç­miş­le­ri­ni, mis­yon­la­rı­nı an­lat­sın. Ka­ra­meh­met­ler an­lat­sın. Si­ma­vi’yi ça­ğı­rın o ko­nuş­sun. İna­noğ­lu’nu ça­ğı­rın si­ne­ma üze­rin­den top­lum mü­hen­dis­li­ği na­sıl ya­pı­lır­mış an­lat­sın si­ze.. Ka­ra­meh­met­ler’e so­run si­ze 28 Şu­bat’ın ka­yıt­dı­şı kad­ro­su­nun ma­aşı kim­ler ta­ra­fın­dan kim­le­re na­sıl öden­miş an­lat­sın.

Ça­ğı­rın Uğur Tö­nik’i, Özal su­ikas­tı­nın ar­ka pla­nı­nı an­lat­sın si­ze. Ba­kar­sı­nız ipin ucu MGK’ya gi­der.. Ha­va Kuv­vet­le­ri ko­mu­ta­sın­da­ki krip­to isim­le­ri ça­ğı­rın, uça­ğı­mı­zı na­sıl dü­şür­dü­ler, is­te­yen bu­lur sa­vaş mu­ha­re­be mo­dü­lü­nü, gö­rün Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nu kim na­sıl öl­dür­dü, gös­ter­sin­ler si­ze. Bu de­rin sır­rı ay­dın­la­tır­sa­nız or­du­da­ki ter­fi bek­le­yen ka­de­me­ler al­tüst olur.. Ha­va­cı­la­rın elekt­ro­nik is­tih­ba­ra­tı çok güç­lü­dür.. İs­ra­il’in İHA’la­rı­nı, “Ke­di­ler”ini de gö­rür­ler, baş­ka­la­rı­nı da.. İşi faz­la kur­ca­lar­sa­nız ipin ucu İs­ra­il’e çı­ka­bi­lir. Si­vas’ı, Baş­bağ­lar’ı faz­la kur­ca­lar­sa­nız Al­man­lar­la bu­run bu­ru­na ge­le­bi­lir­si­niz. Eş­ref Bit­lis’in izi­ni ta­kip eder­se­niz Jİ­TEM, jan­dar­ma, ABD ile bu­run bu­ru­na ge­le­bi­lir­si­niz.. Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nun izi­ni ta­kip eder­se­niz işin ucu Kıb­rıs’ta­ki İn­gi­liz üs­sü­ne çı­ka­bi­lir me­se­la..

Ha­san Feh­mi Gü­neş’i ça­ğı­rın, an­lat­sın si­ze İs­ra­il’in MOS­SAD’ın Tür­ki­ye’de Tar­sus ve Sa­man­da­ğı ko­ri­dor­la­rı­nı na­sıl kul­lan­dı­ğı­nı ve bu ki­şi­le­rin Tür­ki­ye’den Ame­ri­ka­lı­lar ve İn­gi­liz­ler­le na­sıl or­tak ha­re­ket et­tik­le­ri­ni, Kıb­rıs üze­rin­den İs­ra­il’e dön­dük­le­ri­ni, ken­di ba­şı­na ge­len­le­ri, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nda­ki krip­to oda­sın­da­ki ga­rip adam­la­rın na­sıl Baş­ba­kan Ece­vit’i bas­kı­la­dık­la­rı­nı an­lat­sız si­ze..

Jan­dar­ma gü­ya İçiş­le­ri’ne bağ­lı. Bağ­lı da İçiş­le­ri Ba­ka­nı, öbür ta­raf­ta olup bi­ten­le­ri, ken­di­ne su­nu­lan ya­zı­lı ra­por­da­ki­ler ka­dar ve bir de buz­lu ca­mın ar­ka­sın­dan iz­ler, o ka­dar.. Ha­san Feh­mi Gü­neş si­ze “sa­nat­çı”la­rın, man­ken kız­la­rın bu iş­ler­de na­sıl kul­la­nıl­dık­la­rı­nı da an­la­ta­bi­lir..

Pe­ki bun­la­rı bi­lir de CHP’de ne arar, onu da ken­di­ne so­run.. Uğur Mum­cu’nun eşi ne arar Er­ge­ne­kon’un avu­kat­lı­ğı­nı üs­le­nen bir par­ti­de.. İş­te “Bu if­rit­ten su­alin kı­lı­nı çek­mez akıl..”

Ali To­puz’a so­run, an­lat­sın si­ze 12 Mart’ta si­ya­si den­ge­ye na­sıl ba­lans aya­rı ya­pıl­dı.. CHP-MSP ko­alis­yo­nun­dan 1. MC’ye ge­çiş sü­re­ci­ni ve MİT’te­ki ya­pı­lan­ma­yı.. Onu çö­zer­se­niz 12 Ey­lül’e na­sıl ge­lin­di.. Ev­ren as­lın­da ne yap­mak is­ti­yor­du? Özal ve Ilım­lı İs­lam na­sıl si­ya­se­tin gün­de­mi­ne otur­du ve Çat­lı o gün ge­li­nen nok­ta­da ne yap­mak is­ti­yor­du.. Er­ba­kan’la Çil­ler’i kim ma­sa­ya oturt­tu. Yıl­maz ki­min ada­mı idi? Hep­si bir tes­pih ta­ne­si gi­bi ay­nı ipe di­zi­li.

O za­man emek­li pa­şa­la­rın ma­lum hol­ding­ler ve ba­tık ban­ka­lar­da işi ney­di da­ha iyi an­la­şı­lır..

Ağar ko­nu­şur mu bil­mem. O da mı me­za­ra gö­tü­re­cek bil­dik­le­ri­ni bil­mem. Oy­sa Al­lah (cc) “Adil şa­hit­ler olun” bu­yu­rur.. Bu dün­ya­da yap­tı­ğı­mız ve yap­ma­mız ge­re­kir­ken yap­ma­dı­ğı­mız, söy­le­di­ği­miz ve söy­le­me­miz ge­re­kir­ken söy­le­me­di­ği­miz her şe­yin he­sa­bı­nı so­ra­cak bi­ze. “Adil ka­tip­ler” her işi yaz­mak­ta­dır, on­la­ra se­lam ol­sun..

Ya­pı­lan iş ta­ri­he ta­nık­lık­tır. Ta­rih ma­den­ci­li­ği­dir. Bu ko­mis­yon ta­ri­hin ya­şa­yan ta­nık­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor.. Çok da­ha iyi bir tek­nik alt­ya­pı oluş­tu­ru­la­bi­lir­di bel­ki. De­rin­le­me­si­ne bir so­ruş­tur­ma ya­pı­la­bi­lir­di ama, bel­ki de mah­cup­luk­la­rın­dan, öte­ki­le­rin ço­ğu ko­mis­yo­na ye­te­ri des­te­ği ver­mi­yor­lar. Ama yi­ne de cid­di bir bil­gi akı­şı var. Res­mi ku­rum­lar­dan önem­li bil­gi­ler gel­miş. Va­tan­daş bil­di­ği­ni ya­zı­yor, gön­de­ri­yor.. Kim ne bi­li­yor­sa “TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı An­ka­ra” ad­re­si­ne ya da 28 Şu­bat’la il­gi­li olan­lar “28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu”na ya­zıp gön­der­sin­ler. Hak­sız­lık­lar kar­şı­sın­da su­san dil­siz şey­tan­la­ra dö­nüş­me­mek için her­ke­si ta­nık­lı­ğa da­vet edi­yo­rum. Şa­hıs­lar, der­nek ve şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri, as­ker, me­mur, si­vil, her kim­se, vic­dan ve so­rum­lu­luk duy­gu­su­na sa­hip her­ke­si… Uma­rım sav­cı­lık bu ta­rih ve­ri ma­de­nin­den ya­rar­la­nır ve 28 Şu­bat da­va­sı bu yıl bit­me­den açı­lır. Bu ara­da Özal Su­ikas­ti, Eş­ref Bit­lis, Uğur Mum­cu su­ikast­le­ri da­va­sı da gö­rül­me­ye baş­lar­sa, Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu da­va­sı ile bir­lik­te dar­be­ler­le il­gi­li yar­gı­sal sü­reç açı­sın­dan bir mi­lat olur.

Bu ara­da CHP, MHP ve BDP li­ler, ko­mis­yo­na ak­tif ka­tı­lım ko­nu­sun­da par­ti­le­ri­ni uyar­ma­lı.. Bu du­rum bu sü­reç­le il­gi­li ola­rak not edil­meli.. Sadece katılım­ları değil, kat­kıları ile de buradaki rol­ler iyi iz­len­meli.

Selam ve dua ile..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir