Güzelliğin Yozlaşması

Ahmet Varol – Yeni Akit

Güzelliğin Yozlaşması

 

Farklı kaynaklarda nakledilen ve sahih olduğu bildirilen bir hadisi şerifin, Buhari’nin Sahih’inde geçen ve Ebu Said el-Hudri (r.a.)’den rivayet edilen şekline göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurur: “Sizden öncekilerin  adetlerini karış karış, arşın arşın taklit etmediğiniz sürece kıyamet kopmayacaktır. Hatta bir kelerin deliğine girseler bile peşlerinden gidersiniz.” Ravi (el-Hudri) dedi ki: “Ey Resûlullah! Hıristiyanların ve yahudilerin mi?” diye sorduk. “Başka kim olacak?” dedi.
Bu hadisi Buhari, el-Cami’u’s-Sahih, Kitâbu’l-İ’tisam bi’l-Kitabi ve’s-Sunne’nin 14. babında rivayet eder. Bu babda aynı hadisin bir de Ebu Hureyre (r.a.)’den nakledilen şekli yer alır. Ona dayandırılan rivayette: “Ey Resulullah! Farisilerin ve Rumların mı?” diye sorduk, “İnsanlar içinde onlardan başka kim olacak!” cevabını verdi” ifadesi geçer.
Fakat İbnu Mace’nin Sünen’inde Kitabu’l-Fiten, 17. babda yine Ebu Hureyre (r.a.)’den nakledilen rivayette; “Ey Resûlullah! Hıristiyanların ve yahudilerin mi?” diye sorduk. “Başka kim olacak!” dedi” ifadesi yer alır.
Ebu Said el-Hudri’den rivayet edilen şekli Sahihi Buhari’nin Kitabu’l-Enbiya, 50. babında da yer alır. Aynı rivayet Sahihi Müslim’de Kitabu’l-İlm’in, “Yahudilerin ve hıristiyanların geleneklerini taklit” başlıklı üçüncü babında (2669 nolu hadis) geçer.
Hadisi Ahmed ibnu Hanbel de Müsned’inde farklı kısımlarda rivayet etmiştir.
Heysemi’nin hadis rivayetlerinin sıhhat derecesi konusunda önemli bir kaynak kabul edilen Mecma’u’z-Zevâid ve Menba’u’l-Fevaid adlı eserinde bu hadisin sahih, râvilerinin güvenilir olduğu ifade edilmiştir.
Güzelliğin yozlaşması mı dersiniz, yozlaşmanın güzelleştirilmesi mi bilemiyorum. Ama gerçekten de aynen Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hadisi şerifinde ifade edildiği gibi adamlar bir kelerin deliğine girseler peşlerinden girecek duruma gelmişiz. Dünyanın dört bir yanında zulüm rejimleri birbirleriyle yarışırken, birileri de çıkıyor Endonezya’nın Bali adasında, “Dünya Güzellik Yarışması”na alternatif olarak ve “Sizin güzeliniz olur da bizim olmaz mı?” iddiasıyla “Müslüman dünyasının güzellik yarışması”nı düzenliyor.
Endonezya Müslümanları bir yandan Suriye’deki vahşi katliamlara ve Mısır cuntasının zulümlerine tepkilerini ortaya koymaya çalışırken bir yandan da yozlaşmanın güzelleştirilmesi veya güzelliğin yozlaştırılması için düzenlenen yarışmada mekân olarak ülkelerinin seçilmesine tepki göstermek amacıyla meydanlara çıkmak zorunda kalıyorlar.
Ben doğrusu böyle bir yarışmayı garipsedim ancak tepkilerin sonuç vermesini ve yarışmanın iptal edilmesini umuyordum. Ama olmadı.
Katılanlara dinî sorular sorulması, Kur’an âyetleri okutulması ve birinci seçilene umre ziyareti hediye edilmesi suretiyle yozlaşmanın güzelleştirilmesine çalışılması yapılan işin doğruluğunu göstermez. Doğru olan Kur’an-ı Kerim’in belirlediği dairenin içinde kalmaktır.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
“Mü’min kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında süslerini göstermesinler.” (Nur, 24/31)
Ayetin devamında bütün bu süslerin gösterilebileceği mahrem kişiler, akraba çevresi sıralandıktan sonra şu hatırlatma yapılır: “Gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar.”
Aslında Müslüman toplumlarda mevcut olan ama bizim ahlâkî ölçülerimize ve değerlerimize hatta bazen inanç prensiplerimize aykırı düşen uygulamalar, gelenekler bu tür özentilerle alınmıştır. İnsanlığın bilim ve tecrübe yoluyla kazandıklarından istifade edilmesine Müslüman ilim adamlarının herhangi bir itirazı olmamıştır. Ama insanın maslahatı göz önünde bulundurulmadan ve üstelik sahip olduğumuz değerlerin belirlediği sınırlar dikkate alınmadan, körü körüne “sizde olur da bizde olmaz mı?” kompleksine kapılarak yapılan ithaller sadece yozlaşmaya neden olmuştur. Resûlullah (s.a.s.)’in yukarıda verdiğimiz hadisi şerifinde dikkat çektiği de işte bu körü körüne taklit ve yozlaşmadır.
Yine de “Miss World Go To Hell” demeyelim. Kendimize de tüm mü’min kardeşlerimize de Yüce Allah’ın, yukarıda bazı kısımlarının mealini verdiğimiz âyeti kerimenin sonunda yaptığı çağrıyı yapalım: “Hep birlikte Allah’a tevbe edin ey mü’minler, umulur ki kurtuluşa erersiniz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir