Haydi MÜSİAD Fuarı’na!

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman DİLİPAK-Yeni Akit 13/10/2012

Haydi MÜSİAD Fuarı’na!

28 Şu­bat’a inat, Dar­be­ci­le­re inat, Ye­şil Ser­ma­ye di­ye Ana­do­lu ser­ma­ye­si­ni aşa­ğı­la­yan­la­ra inat, hay­di MÜ­Sİ­AD fu­arı­na..

As­lın­da fu­arın adı “MÜ­Sİ­AD Fu­arı” de­ğil.

Ama siz ne der­se­niz di­yin, bi­ri­le­ri “bil­di­ği­ni oku­ma”ya de­vam ede­cek­tir.

Sİ­AD ne an­la­ma ge­li­yor bi­li­yo­ruz da, pe­ki MÜ­Sİ­AD’ın ba­şın­da­ki “MÜ” ne an­la­ma ge­li­yor. “MU ada­sı”ndan söz et­mi­yo­ruz her­hal­de, ya da “An­tik MU me­de­ni­ye­ti”nden! “MÜS­LÜ­MAN” mı, yok­sa “MÜS­TA­KİL” mi, ya da her iki an­la­ma bir­den ge­li­yor ola­maz mı?

Fu­arın adı IBF Fu­arı.. Pe­ki İBF’nin açı­lı­mı ne? İMF de­ğil, İBF! “İn­ter­na­ti­onal Bu­si­ness Fo­rum” Türk­çe­si “Ulus­la­ra­ra­sı İş Fo­ru­mu”. Ama İBF de­yin­ce ba­şın­da­ki “İ” “İn­ter­na­ti­onal” de­ğil de “İs­la­mic” ola­maz mı? Ya da her iki an­lam­da da kul­la­nı­la­maz mı?

Siz ne der­se­niz di­yin, Tü­zük­le­rin­de ne ya­zar­sa yaz­sın, MÜ­Sİ­AD’a top­lum ken­di­ne gö­re fark­lı, özel an­lam­lar yük­lü­yor.

Me­se­la o bir di­re­ni­şin sim­ge­si­dir. Ana­do­lu ser­ma­ye­si­ni tem­sil eder, Ser­ma­ye­nin vic­da­nı­dır. “Mil­li Kal­kın­ma ve Sa­na­yi­leş­me ham­le­si” di­nin mer­kez üs­sü­dür.. İk­ti­sa­di Ba­ğım­sız­lık ha­re­ke­ti­nin ka­rar­ga­hı­dır.

Bir sü­rü Sİ­AD var, ay­nı ga­ye­ye ma­tuf ha­re­ket eden. Hep­si de önem­li ve bir­bi­rin­den de­ğer­li. AS­KON var me­se­la ay­nı pa­ra­lel­de.. Ama MÜ­Sİ­AD mar­ka­laş­tı.

MÜ­Sİ­AD, TÜ­Sİ­AD’ın al­ter­na­ti­fi de de­ğil. Ya­ni dar bir pat­ron­lar ku­lü­bü de­ğil.. Ana­do­lu’ya ya­yı­lan bir ha­re­ket, bir eği­tim mer­ke­zi.. Bir dü­şün­ce ku­lü­bü, bir mek­tep ay­nı za­man­da. Ken­di için­de tah­ki­mi var.. Es­naf­lık­tan işa­dam­lı­ğı­na, ulu­sal­dan, ulus­la­ra­ra­sı­na, ye­rel­den ev­ren­se­le, ora­dan da bir me­de­ni­ye­tin ih­ya ve in­şa so­rum­lu­lu­ğu­nu üs­le­ne­cek bir HA­VASS ha­re­ke­ti­ne dö­nüş­me ça­ba­sı­nı için­de ba­rın­dı­rı­yor..

“Bur­ju­va” de­mi­yo­rum. Na­sıl “Ay­dın” de­mi­yor, “Mü­nev­ver” di­yor­sak, “Bur­ju­va” de­ğil, “Ha­vass”..

MÜ­Sİ­AD’ı, UTE­SAV ve IBF ile bir­lik­te dü­şün­mek ge­rek..

“MÜ­Sİ­AD’ın eleş­ti­ri­le­cek ya­nı yok mu?” di­yen­ler ola­bi­lir. Ol­maz olur mu? Eleş­tir­me­miz ge­re­ken yer­le­ri eleş­ti­re­lim. Ama tri­bün­den ko­nu­şa­rak de­ğil, ge­lin dü­zel­tin.. Üye de­ğil­se­niz üye olun. Sa­de­ce üye ol­mak­la kal­ma­yın, ge­lin ça­lı­şın..

Ama ön­ce, şim­di şu fu­ara ge­lin bir. Dost­lu­ğu­nuz bel­li ol­sun.. Saf­la­rı­nı­zı sık­laş­tı­rın, is­ti­ka­me­ti­mi­zi dü­zel­te­lim. Saf­la­rı­mı­zı dü­zel­te­lim bir..

Unut­ma­yın sa­de­ce yap­tık­la­rı­nız­dan de­ğil, yap­ma­nız ge­re­kir­ken yap­ma­dık­la­rı­nız­dan da he­sa­ba çe­ki­le­cek­si­niz..

Yer­yü­zü­nün 300 mil­yon aç ço­cu­ğu var. Bü­tün aç­lar üm­me­tin ye­ti­mi­dir.. İş­siz­le­re iş bul­mak, sa­de­ce ik­ti­da­rın so­rum­lu­lu­ğun­da de­ğil. Sa­de­ce Er­do­ğan’ın gö­zü­ne bak­ma­yın. Ha­di biz­ler de bir­şey­ler ya­pa­lım. Er­do­ğan’ın har­ca­dı­ğı pa­ra si­zin pa­ra­nız. Si­zin ver­gi­le­ri­niz­den top­la­nı­yor o pa­ra­lar. Da­ha faz­la hiz­met da­ha faz­la pa­ray­la olur. Ha­di, is­ra­fı ön­le­ye­lim, ka­li­te­siz­lik­le mü­ca­de­le ede­lim, rüş­ve­ti dur­du­ra­lım.. Bi­zim bo­şa ge­çi­re­cek bir sa­ni­ye vak­ti­miz, göz­den çı­kart­tı­ğı­mız tek bir ar­ka­da­şı­mız ol­ma­dı­ğı gi­bi, bo­şa har­ca­ya­cak tek bir ku­ru­şu­muz bi­le yok!

Yok­sa siz ha­la si­ga­ra mı içi­yor­su­nuz..

Dü­şü­nün ba­ka­lım, si­ga­ra­ya mı da­ha çok pa­ra ve­ri­yor­su­nuz, Ki­ta­ba mı?

Si­ga­ra­ya mı da­ha çok pa­ra ve­ri­yor­su­nuz, der­nek­le­ri­mi­ze mi?

İşa­da­mı ol­ma­sa­nız da, is­ter ev ha­nı­mı olun, is­ter öğ­ren­ci ya da me­mur, “Bi­zim­ki­ler” ne­ler ya­pı­yor­lar, gör­mek için MÜ­Sİ­AD Fu­arı’na gi­din.. Du­anız­la des­tek ve­rin on­la­ra. Mar­ka­la­rı ta­nı­yın.. Alış­ve­ri­şi­niz­de kar­deş­le­ri­ni­zi ter­cih edin. Eleş­ti­ri­le­ri­ni­zi gi­din fir­ma tem­sil­ci­le­ri­ne söy­le­yin. Rek­lam­la­rı­nı eleş­ti­rin ge­re­kir­se, ya da ka­li­te­le­ri­ni eleş­ti­rin, ama bü­tün bun­la­rı da­ha iyi­ye ulaş­mak için ya­pın. Dost ge­re­ğin­de acı da söy­ler..

28 Şu­bat’tan bu gü­ne köp­rü­nün al­tın­dan çok su­lar ak­mış. Şim­di on­lar he­sap ve­ri­yor­lar.. Su tes­ti­si su yo­lun­da kı­rıl­dı so­nun­da. Fu­ara 5000’in üze­irn­de ya­ban­cı iş ada­mı ge­le­cek. 5 bi­ni aş­kın işa­da­mı Türk işa­dam­la­rı ile iş­bir­li­ği ve or­tak­lık fır­sat­la­rı ara­ya­cak. MÜ­Sİ­AD Fu­arı’ndan ilk adım­la­rı atı­la­cak olan iş bir­lik­le­ri ve ti­ca­ri or­tak­lık­lar 2023 he­de­fi­ne yü­rü­yen Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne bü­yük iv­me ka­zan­dı­ra­cak. Yüz­mil­yon­lar­ca do­lar­lık iş an­laş­ma­sı ya­pı­la­cak bu ara­da.. Baş­kan Na­il Ol­pak “Bu top­lan­tı­la­rı ve iş bu­luş­ma­la­rı­nı, sa­de­ce ti­ca­ri bir fa­ali­yet ola­rak gör­me­di­ği­mi­zi, ak­si­ne, ül­ke­le­ra­ra­sı, kı­ta­lar ara­sı hat­ta kül­tür­ler ve uy­gar­lık­lar ara­sı bir ile­ti­şim, bir bu­luş­ma ze­mi­ni ola­rak gör­dü­ğü­mü­zü ifa­de et­me­li­yim” di­yor. İs­lam dün­ya­sı­nın en bü­yük or­ga­ni­zas­yo­nu olan İBF’nin İs­tan­bul bu­luş­ma­sı için ha­di CNR’ye.

Se­lam ve dua ile..

Not: Ben, inş. ara­da Cu­mar­te­si dı­şın­da he­men her gün fu­ara gi­dip ge­le­ce­ğim. Cu­mar­te­si Ço­rum’da­yım. Pa­zar 14.00’den son­ra da in­şal­lah Ye­ni Akit Stan­dı’nda ola­ca­ğım. Ha! Bu arada Fuar’da Gaz­ze İs­lam Üni.’nin de stan­dı var. Tabi bizim STK’larımızın da..

Dün­kü ya­zım­da ifa­de et­ti­ğim Kı­lıç­da­roğ­lu’nun açık­la­dı­ğı Os­lo bel­ge­le­ri ile il­gi­li ola­rak Odatv di­ğer ba­sın or­gan­la­rı ile bir­lik­te bu ha­be­ri ver­miş, an­cak Odatv o bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­mış­tır. Odatv’den ara­ya­rak bu ko­nu­yu be­lirt­ti­ler. Du­ru­mu bil­gi­le­ri­ni­ze sun­mak is­tedim. Ger­çek her­kes için en iyi olanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir