Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman DİLİPAK-Yeni Akit 07/10/2012

Kimlerle haşrolmak isterseniz

“Dos­tu­nu söy­le, sa­na kim ol­du­ğu­nu söy­le­ye­yim” der es­ki­ler.. Kim­le, ne için dost­luk ku­ru­yor­su­nuz bu çok önem­li.
Si­zin ve­li­niz kim, bi­li­yor mu­su­nuz, ki­min sö­zü­nü din­li­yor­sa­nız o..
Si­zin Rab­bi­niz, si­ze ter­bi­ye ede­ni­niz­dir..
Rab­bi­mi­zin rı­za­sı için sev­me­yi, Rab­bi­mi­zin rı­za­sı için buğ­zet­me­yi öğ­ren­me­miz ge­re­ki­yor..
Son gün­ler­de bi­ri düğ­me­ye bas­tı ve Baş­ba­ka­na inat, Ai­le Ba­ka­nı­na inat, ai­le­yi he­def alan açık­la­ma­lar ya­pı­yor­lar..
Ara­mız­da “ev­len­me­yin” di­ye­ni de var, “ev­li­li­ğe inan­cı­mı yi­tir­dim” di­yen de..
Za­ten “sa­nat­çı” kim­li­ği­nin ar­ka­sı­na sak­la­nan bir çok ki­şi, “se­vi­ye­li bir­lik­te­lik” ya­şı­yor.
Lez­bi­yen­li­ği, Ho­mo­sek­sü­el­li­ği geç­tik, en­sest iliş­ki­le­ri meş­ru­laş­tır­ma ça­ba­sı­na gir­di bi­ri­le­ri.. Fu­huş ar­tık vak’a-i adi­ye­den sa­yı­lı­yor san­ki bi­ri­le­rin­ce..
Bu se­vi­ye­li bir­lik­te­lik, öte­den be­ri “As­ri ai­le” di­ye tak­dim edil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor­du. Şim­di bu­nun adı Mo­dern-Çağ­daş ai­le ol­du..
Ço­cuk kreş­te, an­ne ba­ba hu­zur evin­de.. Ken­di­si de bir gün an­ne-ba­ba­sı­nı gön­der­di­ği ye­re gi­de­cek. Kreş­te ye­ti­şen ço­cuk­tan da­ha faz­la­sı­nı bek­le­me­ye hak­la­rı yok.
Ana oku­lun­da an­ne, hu­zur evin­de hu­zur yok as­lın­da.
Onun için de za­ten kö­pek se­vi­yor­lar, ço­cuk sev­mi­yor­lar..
İyi böy­le­ce ken­di el­le­ri ile ken­di soy­la­rı­nı tü­ke­ti­yor­lar..
Türk ti­yat­ro­su­nun us­ta is­mi Hal­dun Dor­men ve 49 yıl ön­ce bo­şan­dı­ğı eşi Be­tül Mar­din özel ha­yat­la­rı il­gi­li sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı­lar.
Türk ti­yat­ro­su­nun önem­li isim­le­rin­den Hal­dun Dor­men ve Tür­ki­ye’de ile­ti­şim ala­nın­da ilk­le­re im­za at­mış ün­lü halk­la iliş­ki­ler uz­ma­nı Be­tül Mar­din yıl­lar ön­ce ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­miş, an­cak ev­li­lik­le­ri se­kiz se­ne sür­müş. Bo­şan­ma­la­rı­nın üs­tün­den 49 yıl ge­çen Dor­men ve Mar­din, es­ki eşi ile ya­rım as­ra ya­kın bir za­man dost..
Hal­dun Dor­men “Ev­li­lik güç bir iş. Ge­le­nek­sel ev­li­lik­ler de mo­dern ev­li­lik­ler de ay­nı. Hiç­bi­ri­nin çok da mut­lu ol­duk­la­rı­nı san­mı­yo­rum. Mut­lu olan­lar var­sa da dün­ya­ya öy­le ba­kı­yor­lar­dır. Ben­ce bir­lik­te ya­şa­mak da­ha man­tık­lı ve da­ha gü­zel. Be­nim kar­de­şim 10 yıl­dır bi­riy­le ya­şı­yor ve çok da mut­lu.” di­yor.
Ga­ze­te­ci so­ru­yor: “Genç­le­re ev­li­lik­le il­gi­li ne öne­rir­si­niz?”
Hal­dun Dor­men, Be­tül Mar­din: Ev­len­me­yin! (Bir­bir­le­ri­ne ba­kıp gü­lü­yor­lar)
Evet yıl­la­rın sa­nat­çı­sı, Ha­ya­tı iyi göz­lem­le­di­ği ka­bul edi­len bir Ti­yat­ro­cu ve Tür­ki­ye’nin ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir ile­ti­şim uz­ma­nı si­ze “ev­len­me­yin” di­yor.
Ama Pey­gam­be­ri­miz “ev­le­nin” di­yor. Çok ço­cu­ğu­mu­zun ol­ma­sı­nı is­ti­yor..
Si­ze kim han­gi ha­be­ri ge­ti­ri­yor ona ba­kın.. Yok­sa pe­şi­ne düş­tük­le­ri­niz si­ze ken­di son­la­rı­na gö­tü­rür­ler. On­la­rın kı­la­vuz­luk­la­rı, reh­ber­lik­le­ri si­zin on­lar­la haş­ro­lun­ma­nı­zı sağ­lar..
Bı­ra­ka­lım, her­kes ken­di yo­lu­na git­sin.. On­la­rı ve­li edin­me­yin..Ve­li­si Şey­tan ola­nın aki­be­ti hay­rol­maz.
Bi­li­yor­su­nuz, Ay­şe Ar­man Hal­dun Dor­men’in ge­li­ni.. O da ay­nı yo­lun yol­cu­su.. Ve so­nun­da bir gün, din gü­nün­de her­ke­se yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı so­ru­lup, kar­şı­lık­la­rı ve­ril­di­ğin­de, bu dün­ya­da tar­tı­şıp dur­du­ğu­muz şey­le­rin ger­çe­ği or­ta­ya çı­ka­cak.. Ama o gün vaz­geç­mek için, piş­man ol­mak için çok geç.
Ev­li­li­ği cin­sel­li­ğe in­dir­ge­mek te­mel bir yan­lış..
An­ne­lik, ka­dın­lar için onur du­ya­cak­la­rı bir şey, ruh­sal ola­rak da be­den­sel ola­rak da an­ne­lik sağ­lık­lı bir ha­yat için ge­rek­li.. İşe ma­ne­vi bir de­rin­lik ka­ta­rak as­lın­da in­san ola­rak ken­di­mi­zi yü­cel­ti­yo­ruz. Ev­li­lik, bi­yo­lo­jik bir üre­me ref­lek­si de­ğil tek ba­şı­na..
Ge­çen gün Ay­şe Ku­lin de ka­tıl­mış­tı ev­li­li­ğe inan­cı­nı kay­be­den­ler ker­va­nı­na..
As­lın­da o se­vi­ye­li bir­lik­te­lik de­dik­le­ri şey­den en çok ka­dın­lar za­rar­lı çı­kı­yor..
Geç ev­le­ni­yor, ça­buk bo­şa­nı­yor­lar. Ço­cuk yap­mı­yor­lar. Ev­li­lik­le­ri­nin mut­lu­luk kat­sa­yı­sı çok dü­şük. Eş­le­rin kar­şı­lık­lı al­dat­ma­sı azım­san­ma­ya­cak ka­dar çok.. Bul­duk­la­rı çö­züm: “tak se­pe­ti ko­lu­na, her­kes ken­di yo­lu­na”
Mü­zik dün­ya­sı, mo­da dün­ya­sı, sa­nat dün­ya­sı si­ne­ma­sı, ti­yat­ro­su ile bu eme­le hiz­met edi­yor. Mi­zah dün­ya­sı bü­yük öl­çü­de bel­den aşa­ğı.. Fu­huş, al­kol ve ku­mar sek­tö­rü hız­la bü­yü­yor.. Bir adım son­ra­sı uyuş­tu­ru­cu sek­tö­rü. Ve ta­bi psi­ko­lo­jik so­run­lar, be­den­sel ve fi­zik­sel en­gel­li ne­sil­ler..
Bi­ri­le­ri­nin öz­gür­lük di­ye pa­zar­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı şey nef­se, esa­re­te kö­le­lik­ten baş­ka bir şey de­ğil, as­lın­da bu pen­ce­re­den ba­kın­ca..
Eee, in­san­lar cen­ne­ti ve ce­hen­ne­mi na­sıl ha­ke­de­cek..
Her­kes öz­gür­ce ken­di se­çi­mi­ni ya­pa­cak ve so­nu­cu­na kat­la­na­cak..
Kim ne ya­par­sa yap­sın, on­lar ken­di yo­lu­na, biz ken­di yo­lu­mu­za. Al­lah’ın ki­ta­bın­da yaz­dı­ğı, pey­gam­be­ri­mi­zin bi­ze açık­la­dı­ğı gi­bi..
Se­lam ve dua ile..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir