Hortumcuların İşçisi Uğur Dündar’dan ne Bekliyordunuz?

0

Ali Karahasanoğlu-Yeni Akit

Hortumcuların işçisi Uğur Dündar’dan ne bekliyordunuz?

 

TBMM Dar­be ve Muh­tı­ra­la­rı Araş­tır­ma 28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu, 28 Şu­bat sü­re­cin­de, ya­nın­da ça­lış­ma­dı­ğı ban­ka hor­tum­cu­su kal­ma­yan U­ğur Dün­dar’ı din­le­miş.

Ne an­lat­mış Dün­dar?

Ne an­la­ta­cak?

An­la­ta­ca­ğı ne var ki?

“Cem Uzan’ın te­le­viz­yo­nu­na git­tim. Onun hor­tum­la­rı­nı sey­re­dip, ce­bi­mi dol­dur­dum. Tek bir ta­ne, Uzan aley­hi­ne ha­ber yap­ma­dım! Ama be­ni her­kes, yol­suz­luk ha­ber­le­ri ile ta­nır. Uzan’ın tek yol­suz­lu­ğu yok­muş gi­bi, gör­mez­den gel­dim.. Oh ne gü­zel­di ‘gör­me­me’ kar­şı­lığı­n­da ka­zan­dı­ğım o pa­ra­lar!” mı, de­sin!

“Ner­de gö­rül­müş kar­de­şim, te­le­viz­yo­nun pat­ro­nu­nun hor­tu­mu­nu ha­ber yap­mak? Ena­yi mi­yim ben? Erol Ak­soy’un te­le­viz­yo­nun­da İk­ti­sat Ban­ka­sı’nın hor­tu­mu­nu mu an­la­ta­cak­tım? Ta­bii ki onun ye­ri­ne ir­ti­ca ha­ber­le­ri yap­tım” de­me­si­ni kim bek­le­ye­bi­lir ki?

Ve­ya, “Be­nim al­nım­da ap­tal mı ya­zı­yor? Sa­bah ga­ze­te­sin­de, Dinç Bil­gin’in ba­tır­dı­ğı ban­ka ya­zı­lır mı? Ta­bii ki yaz­ma­dım. İyi de et­tim!” de­me­si­ni..

Ve­ya “Ay­dın Do­ğan’ın İş­bank-Pet­rol Ofi­si oyu­nu­nu, Hil­ton Ote­li­’ni sa­tın alıp, imar du­ru­mu de­ği­şik­li­ği ile 1 mil­yar do­la­rı ce­be at­ma ha­zır­lı­ğı­nı ha­ber ya­pıp ne ka­za­na­cak­tım ki? Ha­ber yap­ma­dım, çok pa­ra ka­zan­dım” de­me­si­ni..

Kim bek­le­ye­bi­lir, bu açık­la­ma­la­rı, Uğur Dün­dar’dan?

O da bu ko­nu­la­ra hiç de­ğin­me­miş za­ten..

Ken­di­si­ne ya­kı­şa­nı yap­mış.

Her za­man­ki pa­lav­ra­la­rı­nı sık­mış, ko­mis­yo­nu ak­lın­ca uyut­muş!

Ne de­miş?

Ör­ne­ğin tam bir re­za­let olan, Şem­din Sa­kık’a at­fen or­ta­ya atı­lan “Akit ve Mil­li Ga­ze­te, PKK ile an­laş­ma yap­tı, aley­hi­ne yaz­ma­ya­cak­lar” if­ti­ra­sı ile il­gi­li ola­rak? Ne an­lat­mış, o dö­nem te­le­viz­yon ek­ra­nın­dan, bu if­ti­ra­yı ağ­zı­nı ya­ya ya­ya tek­rar­la­yan Dün­dar?

Şöy­le de­miş:

“Sa­bah ga­ze­te­si bü­yük bir anons yap­tı. ‘Şem­din Sa­kık ko­nu­şu­yor, ba­zı ga­ze­te­ci­le­rin isim­le­ri­ni ve­ri­yor’ şek­lin­de. Ya­ni ilk du­yu­ru­yu te­le­viz­yon yap­ma­dı, Sa­bah ga­ze­te­si yap­tı. Her­ke­sin ha­ber­ci­lik ref­lek­si­ni te­tik­le­yen anons bu­dur. So­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci­nin bu ha­be­ri doğ­ru­lat­ma­sı için ne yap­ma­sı ge­re­kir? Gö­rün­mez adam olup Di­yar­ba­kır’da­ki ko­lor­du­da Şem­din Sa­kık’ın sor­gu­lan­dı­ğı oda­ya gir­mek ge­rek. Böy­le bir im­kan ola­bi­lir mi?

İs­mi ge­çen­le­re ek­ra­nın açık ol­du­ğu­nu du­yur­duk. Ha­ber­den do­la­yı kim­se, hak­kı­mız­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­dı. Taz­mi­nat da­va­sı aç­ma­dı.”

Böy­le di­yor, pa­lav­ra­cı Dün­dar.

Biz ona, ha­tır­la­ta­lım.

O ha­ber­le­rin ya­pıl­dı­ğı gü­nün he­men er­te­sin­de idi..

Ta­rih 27.4.1998 idi.

Akit’in sür­man­şe­ti; “Şe­ref­siz­ler” şek­lin­de idi.

Spot­ta da, “Akit’in, ate­ist ve eli kan­lı te­rör ör­gü­tü ile giz­li an­laş­ma yap­tı­ğı if­ti­ra­sı­nı atan­lar ve bu­nu ya­yın­la­yan­lar, id­di­ala­rı­nı is­pat et­me­dik­çe şe­ref­siz­dir­ler” de­mi­şiz.

Da­ha ne de­me­li imi­şiz?

Ne suç du­yu­ru­su is­ti­yor, Dün­dar efen­di?

Ne taz­mi­nat da­va­sı is­ti­yor?

“Şe­ref­siz­ler” di­ye atı­lan man­şet­ten da­ha gü­zel ce­vap mı olur?

Açık­la­ma mı olur?

Suç du­yu­ru­su mu olur?

Taz­mi­nat da­va­sı mı olur?

Ama Dün­dar efen­di uya­nık.

Bi­li­yor­ ta­bii, o sü­re­cin ha­kim­le­ri ka­fa ­den­gi!.

Sav­cı­lar ka­fa­ den­gi!

Da­va açıl­sa, red­de­di­le­cek­ti. So­ruş­tur­ma açıl­sa, ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­le­cek­ti.

Onun içi ra­hat­tı­!. Şim­di de o ra­hat­lı­ğı ile ce­vap ve­ri­yor:

“Kim­se şi­ka­yet et­me­di.”

Ama Dün­dar efen­di­nin unut­tu­ğu­ şey­ler va­r.

Akit’in dim­dik du­ruş ser­gi­le­yen man­şet­le­ri var.

“Şe­ref­siz­ler” di­ye he­pi­ni­ze mey­dan oku­yan baş­lık­la­rı var.

O ta­rih­te “Şe­ref­siz­ler” man­şe­ti­ni alıp; ka­bul et­miş­si­niz.

“İs­mi ge­çen­le­re ek­ran­la­rı­nın açık ol­du­ğu”nu söy­le­miş­ler ama..

“Şe­ref­siz­ler” man­şe­ti­ni gö­rün­ce de, bı­ra­kın ce­va­bı ya­yın­la­ma­yı, hep­ten es geç­miş­ler..

Şim­di efe­le­ni­yor­lar, “Kim­se da­va aç­ma­dı” di­ye..

Eğer fark­ın­da isen­iz, yüz­ler­ce mil­yar­lık da­va­dan da­ha ağır, o “Şe­ref­siz­ler” ifa­de­si.

Yüz­ler­ce yıl­lık ha­pis ce­za­sı is­te­mli id­dia­na­me­ler­den da­ha ağır, “Şe­ref­siz­ler” baş­lı­ğı..

Ama ya­la­yıp yut­tu­lar, o ta­rihte, bu ce­vap­la­rı..

Şim­di, hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi, bir de utan­ma­dan, “Kim­se ya­lan­la­ma yap­ma­dı” di­yor­lar..

Di­yor­lar da, kim­se­yi inan­dı­ra­mı­yor­lar!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir