Ulusalcı Sözcü’de PKK Avukatlığı!

0

Ali Karahasanoğlu-Yeni Akit

Ulusalcı Sözcü’de PKK avukatlığı!

Hay­di Ta­raf’ın PKK le­hi­ne ha­ber­le­ri­ni her­kes bi­li­yor ve ka­bul edi­yor da.
Şu Söz­cü’nün ulu­sal­cı­lı­ğı­na ne ol­du?
Sırf si­ya­si ik­ti­da­ra mu­ha­le­fet et­mek için, şim­di de PKK’lı­la­rın avu­kat­lı­ğı­na so­yun­du­lar..
Bir gün man­şet atı­yor­lar, “Şe­hit­le­ri­miz” di­ye..
Dün ise man­şet atı­yor­lar, “Tür­ki­ye’de 61 ga­ze­te­ci tu­tuk­lu” di­ye.
Kim o “Ga­ze­te­ci” de­ni­len 61 ki­şi?
Söy­le­ye­yim mi, bir za­man­lar müs­teh­cen neş­ri­yat ko­nu­sun­da al­dı­ğı ce­za­la­rın sa­bı­ka kay­dı, say­fa­lar do­lu­su tu­tan Söz­cü’nün ba­ba­sı Ak­bay’a?
Söy­le­ye­yim mi?
O bi­li­yor za­ten.
Ona de­ğil ama, bun­la­rın pa­lav­ra­la­rı­nı bir şe­kil­de duy­duk­la­rın­da, “Aca­ba ger­çek­ten, ül­ke­miz­de ga­ze­te­ci­ler tu­tuk­lu mu?” di­ye te­red­düt eden iyi­ni­yet­li va­tan­daş­la­ra söy­le­ye­lim.
Ki, bun­la­rın tu­zak­la­rı­na düş­me­sin­ler.
Bun­la­rın “Ga­ze­te­ci” de­dik­le­ri; ya ev­le­rin­de si­lah bu­lu­nan­lar.. Ya bom­ba bu­lu­nan­lar.. Ya da bun­lar­la ir­ti­bat­lı ör­güt üye­li­ği ile suç­la­nan­lar.
Şu ga­ze­te­de mu­ha­bir olan..
Şu der­gi­de kö­şe ya­za­rı olan ve sa­de­ce yaz­dık­la­rı se­be­bi ile ce­za­evin­de olan tek ki­şi gös­te­re­mez­si­niz siz..
Yaz­dık­la­rı­na ila­ve­ten, şu ev­de pat­la­yı­cı var­dır. Bu evd­e si­lah­lar bu­lun­muş­tur.
Ne ya­pa­cak dev­let?
Bom­ba ile ya­ka­la­nan ada­mın kim­li­ği­ne ba­ka­cak, “Şu der­gi­nin mu­ha­bi­ri” di­ye ya­zı­lı.
“Sen ba­sın men­su­bu imiş­sin. Sa­na bom­ba bu­lun­dur­mak serb­est” de­yip, ser­best mi bı­ra­ka­cak?
Bu­nu mu is­ti­yor­lar?
Şu an ce­za­evin­de ol­ma­yan, söz­de ga­ze­te­ci­le­rin şu ifa­de­le­ri­ne ba­kın. Kim tas­vip ede­bi­lir, bu ifa­de­le­ri, söy­ler mi­si­n­iz?
“Ser­hil­dan­la­rı­mız­la düş­ma­nı Kür­dis­tan’dan sö­küp ata­lım..”
Düş­man kim?
Türk as­ke­ri! Bu­nu söy­le­ye­bi­len adam, na­sıl ga­ze­te­ci olur?
Te­rö­ris­te des­tek ve­ren, gü­ven­lik güç­le­ri­ne “Düş­man” di­yen adam, ga­ze­te­ci na­sıl olur?
Ay­nı in­ter­net si­te­sin­den, bir baş­ka ga­ze­te­ci­nin(!) yaz­dı­ğı ha­ber­den alın­tı: “Bat­man uyu­ma şe­hi­di­ne sa­hip çık, PKK halk­tır halk bu­ra­da, İn­ti­kam, Bi­jî Se­rok Apo ve Şe­hît na­mi­rin slo­gan­la­rı ile kar­şı­la­dı. Ce­na­ze Bağ­lar Se­li­mi­ye Ca­mii’ne ge­ti­ri­lir­ken genç­ler, ce­na­ze kon­vo­yu­nun geç­ti­ği ana­yo­la çı­kan tüm ara so­kak­la­ra ara­ba las­tik­le­ri ve taş­lar­la ba­ri­kat kur­du. Bu­ra­da da ce­na­ze­yi kı­na tep­si­si ile bir­lik­te bin­ler­ce ki­şi kar­şı­la­dı.”
As­ke­re kur­şun sık­ar­ken vu­ru­lup öl­dü­rül­müş.. Onu öv­me­nin, “şe­hit” di­ye ta­nıt­ma­nın, ga­ze­te­ci­lik­le ne ala­ka­sı var?
Ay­nı ha­ber­de, PKK’ya ka­tı­lım şöy­le des­tek­le­ni­yor: “BDP Bat­man Mil­let­ve­ki­li Ay­la Akat ise, Kürt hal­kı­na baş­sağ­lı­ğı di­le­ye­rek, Şa­hin’in Kürt Halk Ön­de­ri Ab­dul­lah Öca­lan’ın tu­tuk­lan­dı­ğı 1999 yı­lın­da PKK saf­la­rı­na ka­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. ‘O ken­di hal­kı­na me­saj yol­la­mış. De­miş ki ‘Her­kes Kürt hal­kı­nın ön­de­ri­ni tu­tuk­la­ya­maz.’ Kürt hal­kı­nın genç­le­ri, ço­cuk­la­rı komp­lo­ya kar­şı ce­va­bı­nı ver­miş­tir..”
Bu­nun adı ga­ze­te­ci­lik mi­dir? Yok­sa PKK’nın ba­sın aya­ğı mı­dır?
Za­man za­man dü­şü­nü­rüm.
Bel­ki eli­ne si­lah alan­lar bi­le, bun­lar ka­dar suç­lu de­ğil­dir.
Ni­ye?
On­lar al­da­tıl­mış, bir şek­li­de bir çık­maz so­ka­ğa gir­miş­ler. Bel­ki dağ­dan ine­mi­yor­lar.
Ama ya bun­lar?
Ga­ze­te­ci­lik kis­ve­si al­tın­da, dağ­da­ki in­san­la­rı, san­ki doğ­ru yol­da imiş­ler gi­bi övü­cü ifa­de­ler­le teş­vik edi­yor­lar. Baş­ka ço­cuk­la­rın da da­ğa çık­ma­sı­nı öne­ri­yor, bu­nun için kış­kır­tı­yor­lar..
Böy­le­si bir du­rum­da, si­la­hı çe­ken­den da­ha ağır suç­lu, çek­ti­ren de­ğil mi­dir?
Çek­ti­ren­ler de, ga­ze­te­ci­lik kis­ve­si al­tın­da, te­rö­rü teş­vik eden­ler de­ğil mi­dir?
O hal­de?
O hal­de, “Ga­ze­te­ci­ler ce­za­evin­de” di­yen­le­re sor­mak la­zım, “Siz, te­rö­ris­ti ge­ril­la ola­rak mı gö­rü­yor­su­nuz?”
Siz te­rö­rist öl­dü­ğün­de, ona “şe­hit” mi di­yor­su­nuz?
Di­yor­sa­nız, ca­nı­nız ce­hen­ne­me..
De­mi­yor­sa­nız, “Ga­ze­te­ci­ler ce­za­evin­de” der­ken, otu­rup dü­şü­nün.. Ga­ze­te­ci ol­du­ğu için in­san­lar ce­za­evi­ne atı­lı­yor­sa, siz ni­ye ce­za­evin­de de­ğil­si­niz?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir