Hatırlayın; Mahmut Kaçar’a ne Ceza Verilmişti?!

0

Ali Karahasanoğlu-Yeni Akit

Hatırlayın; Mahmut Kaçar’a ne ceza verilmişti?!

“Vak vak” öten Er­ge­ne­kon­cu­la­ra..
“Li­be­ral ay­dın” eti­ke­ti al­tın­da, “İs­lam di­ni­ne ha­ka­ret eden­le­rin yar­gı­lan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği”ni dik­te et­mek is­te­yen­le­re..
“Mu­ha­fa­za­kar” olup da, “Ca­nım o ka­dar da uzun boy­lu de­ğil.. Ada­let­ten ay­rıl­ma­mak ge­re­kir” diy­e akıl­la­rı sı­ra doğ­ru­cu­luk ya­pan­la­ra..
So­mut bir da­vet­te bu­lu­nu­yo­rum.
Lüt­fen ba­na, Mah­mut Ka­çar ola­yı­nı an­la­tır mı­sı­nız?
“O da ne?” di­ye­cek­ler..
Kem küm edip so­ra­cak­lar: “Kim o Mah­mut?”
“Ha­tır­la­ya­ca­ğız bir yer­den ama, siz söy­le­yin ne olur, kim o Ka­çar?” di­ye­cek­ler…
An­la­ta­yım.
Ta­rih 10 Ka­sım 1994. Anıt­ka­bir’de sa­at 9’u 5 ge­çe..
Dö­ne­min cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel’in de bu­lun­du­ğu say­gı du­ru­şu sı­ra­sın­da..
Mah­mut Ka­çar isim­li bir va­tan­da­şı­mız, bir­den say­gı du­ru­şu­nu bo­zu­yor ve öne çı­kı­yor. Elin­de­ki Kur’an-ı Ke­rim’i gös­te­re­rek, “Taş­lar si­zi kur­ta­ra­maz. Si­zi Kur’an’a da­vet edi­yo­rum. Kur’an’a ina­nın, pu­ta tap­ma­yın” di­yor.
Fa­zıl Say’ın, ik­ti­bas da ol­sa, twe­et­le­rin­de­ki ha­ka­ret­le­rin bin­de bi­ri bi­le yok bur­da..
Er­ge­ne­kon­cu­la­rın top­lu­ma ver­dik­le­ri kor­ku­nun mil­yon­da bi­ri bi­le yok, bu olay­da..
Se­van Ni­şan­yan’ın ser­gi­le­di­ği ter­bi­ye­siz­li­ğin, yüz­mil­yon­da bi­ri bi­le yok, o ey­lem­de..
Pe­ki ne olu­yor Mah­mut Ka­çar’a?
Ne ben an­la­ta­yım, ne de siz so­run..
Ada­mca­ğı­zın ha­ya­tı ka­ra­rı­yor..
He­men gö­zal­tı­na alı­nı­yor.
Oy­sa; Tür­ki­ye’nin öz­gür­lük kar­ne­sin­de za­yıf no­ta se­be­bi­yet olac­ağı söy­le­nen Fa­zıl Say ha­ka­ret­le­ri için bu­gün bir gö­zal­tı ol­du mu?
Yoo..
Ni­şan­yan’a bir gö­zal­tı ol­du mu?
Yo­oo.
Da­ha­sı var.
Mah­mut Ka­çar’ı, o ta­rih­te han­gi şu­be gö­zal­tı­na al­mış­tı?
Te­rör­le mü­ca­de­le..
Ne il­gi­si var te­rör­le mü­ca­de­le ile Ka­çar’ın ey­le­mi­nin?..
Hiç­bir il­gi­si yok ama.. İşi­ni­ze ge­lir­se..
Gel­me­se de bir şey far­ket­mez za­ten.
Son­ra ne ol­muş­tu?
Ka­çar 10 gün­lük gö­zal­tı sü­re­sin­de bi­ti­min­de, tu­tuk­lan­mış­tı.
En az­gın hu­kuk­çu­lar(!) bi­le, du­ruş­ma ön­ce­sin­de açık­la­ma yap­mış­lar­dı: “Ka­çar’a bir yıl ce­za ve­ri­le­bi­lir. An­cak ar­tı­rım­lar­la bu ce­za 3 yı­la çı­ka­bi­lir. Çok zor ama.. Ha­kim 4 yı­la ka­dar da ar­tı­ra­bi­lir.”
Pe­ki, Ka­çar ne ce­za al­mış­tı?
4.5 yıl!
Evet, ra­kam­da da yan­lış­lık yok.. “Yıl” ifa­de­sin­de de yan­lış­lık yok.
Ay fa­lan de­ğil, ta­mı ta­ma­mı­na 4.5 yıl.
Hay­di ba­ka­lım Er­ge­ne­kon’­cu­lar..
“Bi­ze ya­pı­lan­lar ada­let­siz­lik” di­ye, bir da­ha ba­ğı­rın.
U­tanm­a­nız yok­sa.. Bir da yük­sek ses­le “Ada­let is­ti­yo­ruz” de­yin.
“Dar­be dö­nem­le­rin­de bi­le, bu­gün­kü­le­re ben­zer hu­kuk­suz­luk gör­me­miş­tik”‘ de­yin..
Utan­ma ol­ma­dık­tan son­ra, her şey ser­best!
Da­ha­sı var.. Bı­ra­kın Mah­mut Ka­çar’ı..
Ka­çar’ın Anıt­ka­bir’e gi­der­ken, son ola­rak ko­nuş­t­uğu, se­lam ver­di­ği ar­ka­daş­la­rın­dan da 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
Ka­çar ve üç ki­şi­nin DGM’de Nuh Me­te Yük­sel’in ta­le­bi ile tu­tuk­la­nıp ce­za­evi­ne gön­de­ril­me­sin­den he­men son­ra.. Sav­cı bey açık­la­ma ya­pı­yor­du: “Si­ya­si, sos­yal amaç­lı suç iş­le­mek için te­şek­kül, ör­güt oluş­tur­duk­la­rı için tu­tuk­lan­dı­lar!”
Ka­çar ile bir­lik­te tu­tuk­la­nan­lar­dan Ba­hat­tin Top­rak’ın ka­yın­pe­de­ri Ha­lil Kes­kin­kı­lıç so­ra­cak ol­muş­tu: “Bun­la­rın si­ya­si su­çu ne imiş?”
Vay, sen mi­sin bu so­ru­yu so­ran!..
Nuh Me­te sav­cı­mız he­men em­ret­miş.
Ka­yın­pe­der de gö­zal­tı­na alı­nıp, Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si’ne gö­tü­rül­müş!
Evet, o gün­ler­den ge­li­yo­ruz, bu gün­le­re.
O gün­le­rin hu­kuk ci­na­yet­le­ri­nin fa­il­le­rin­den he­sap so­rul­ma­dan ge­li­yo­ruz bu­gün­le­re..
De­ni­le­cek ki, “On­la­rı da tas­vip et­mi­yo­ruz.”
Tas­vip et­mi­yor­su­nuz da, ne ya­pı­yor­su­nuz?
Ne yap­tı­nız, söy­ler mi­si­niz?
Nuh Me­te efen­di, bu yap­tık­la­rı se­be­bi ile han­gi mü­ey­yi­de­ye çarp­tı­rıl­dı?
Ha­ni, ne ce­za al­dı, Nuh Me­te?
Ne ce­za al­dı, Mahm­ut Ka­çar’a 4.5 yıl ha­pis ce­za­sı ve­ren, o ha­kim!
Söy­le­yin ba­ka­lım, Er­ge­ne­kon­cu­lar..
Söy­le­yin li­be­ral­ler..
İs­la­ma ha­ka­ret eden­le­re öz­gür­lük is­te­yen hok­ka­baz­lar!.
Söy­le­yin, Say ve Nişanyan’a açılan davada yaşananlar; Mahmut Kaçar’ın başına gelen­ler­in binde kaçı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir