Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak-Yeni Akit

TSK darbeciler için üzülür de!

AS­DER’den bir ar­ka­daş ara­dı.. “Dev­let, şüp­he­li su­bay­lar hak­kın­da ilk de­re­ce mah­ke­me­si­nin ver­di­ği ka­rar­dan üz­gün de, YAŞ ka­rar­la­rı ile or­du­dan atı­lan bin­ler­ce ki­şi hak­kın­da bu gü­ne ka­dar ne­den bir üzün­tü be­ya­nın­da bu­lun­ma­dı..” di­ye sor­du.
Şüp­he­li­ler hak­kın­da sav­cı­nın ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me mah­ke­me­ce ka­bul edil­di ve mah­ke­me ka­ra­rı­nı da ver­di, sa­nık­la­rın dört­te üçü mah­kum ol­du.
İs­nat edi­len suç ci­na­yet pla­nı yap­mak­tan dar­be­ye ka­dar uza­nan bir sü­rü ağır suç.
GKB açık­la­ma ya­pı­yor ve bu ka­rar­lar­dan üzün­tü duy­duk­la­rı­nı ifa­de edi­yor.
YAŞ ka­rar­la­rı ile or­du­dan atı­lan bin­ler­ce su­bay ise, unu­tul­muş, ka­le alın­ma­mış ol­mak­tan ra­hat­sız..
Suç­la­rı, eş­le­ri­nin ba­şör­tü­sü ya da ken­di­le­ri­nin na­maz kıl­ma­sı. Ço­ğu bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan suç­lan­mış ve sa­vun­ma­la­rı bi­le alın­ma­dan or­du­dan ih­raç edil­miş­ler..
En ağır suç­la­ma on­lar hak­kın­da di­sip­lin­siz­lik.. Üs­tü “iç­ki iç” de­miş iç­me­miş, “eşi­ni ge­tir ba­lo­ya, dan­set, dan­se­de­lim” de­miş­ler bu­nu da yap­ma­mış. “Bi­ça­re­le­rin suç­la­rı öy­le­si­ne bü­yük, öy­le­si­ne bü­yük ki, bü­tün ce­za­lar ona nis­bet­le kü­çük!”. Ba­zı­la­rı em­re uy­muş. Bu de­fa “Ta­ki­ye ya­pı­yor” di­ye ra­por tut­muş­lar. Bir ke­re kurt ku­zu­yu ye­me­ye ka­rar ver­miş..
Bi­ri­le­ri La­ik­çi-Ke­ma­list ol­du­ğu­nu gös­te­re­cek ya, ken­di­le­ri­ne bir kur­ban ge­rek. Ki­mi önün­de en­gel ola­rak gör­dü­ğü­nün aya­ğı­nı kay­dır­mak için “ir­ti­ca­cı yaf­ta­sı” kul­la­nı­yor ar­ka­da­şı­na.. Ne­re­den tut­sa­nız eli­niz­de ka­lı­yor. Tam bir re­za­let..
“Bi­ça­re­le­rin gü­nah­la­rı öy­le­si­ne bü­yük, öy­le­si­ne bü­yük ki, bü­tün ce­za­lar ona nis­bet­le kü­çük..”
Adam­lar fiş­le­miş­ler. “Eşi mem­le­ke­tin­de ba­şı­nı ör­tü­yor. An­ne­si ba­şör­tü­lü, iç­ki iç­mez, gü­müş yü­zük ta­kar, gü­ve­nil­mez”. Ama öte yan­dan “süb­yan­cı, al­kol kul­la­nır. Pa­ra­ya ta­ma­dı var. yük­sel­mek is­ti­yor, gü­ve­ni­lir” man­tık bu!
Adam ye­ri­ne ko­nul­mak, de­ğer ve­ril­mek, baş­la­rı­na ge­len­ler için bi­ri­le­ri­nin olan­lar­dan üzün­tü duy­duk­la­rı­nı du­mak is­ti­yor­lar.. İl­le de çe­te­ci­lik yap­mak, dar­be mi plan­la­mak ge­re­ki­yor. Hü­kü­me­te ha­ka­ret et­mek, ha­kim­le­ri teh­dit et­mek, mah­ke­me­yi boy­kot et­mek mi ge­rek mu­ha­tap alın­mak için!..
İş­ler çok ka­rış­tı. Ay­şe Ku­lin de­se ki, “Gay ve lez­bi­yen­li­ğin bir öz­gür­lük ko­nu­su ol­du­ğu­na iliş­kin inan­cı­mı kay­bet­tim” de­se, bi­ri­le­ri kı­ya­me­ti ko­par­tır, “ai­le­ye inan­cı­mı kay­bet­tim” di­yor, kim­se ses çı­kart­mı­yor. Bu­nu sa­vu­nan bir ro­man ya­zı­yor, bel­ki ya­rın okul­lar­da ödev ve­ri­lir o ki­tap­la il­gi­li.. Hat­ta bu ko­nu­da ye­te­ri ka­dar açık ve net ol­ma­dı­ğı için eleş­ti­ri­li­yor.. Bu iş ma­le­sef ha­ya­tın bir çok ala­nın­da böy­le..
As­lın­da bun­la­rın sa­yı­la­rı da çok de­ğil. Dost­la­rı da yok­muş.. Yal­nız adam­lar. Göz­le­ri­ni ka­rar­tıp, el­le­ri­nin si­lah­la­rı­nın üze­ri­ne ko­ya­rak ve üst per­de­den ko­nu­şa­rak her­ke­si kor­kut­tu­lar.. Ar­ka­la­rın­da ABD ve İs­ra­il, Av­ru­pa var di­ye de ha­va atı­yor­lar­dı.. Sır­tı­nı Ma­fia ba­ba­sı­na da­ya­nış ma­hal­le ka­ba­da­yı­la­rı gi­bi, ken­di­le­ri­ne kim­se­nin do­ku­na­ma­ya­ca­ğı, he­sap so­ra­ma­ya­ca­ğı ha­va­sın­da idi­ler.. So­nun­da bi­ri­le­ri çık­tı ve “kı­ral çıp­lak” de­di.. So­nuç or­ta­da..
Ha­la adam­lar mey­dan oku­ma­ya de­vam edi­yor­lar. Öz­kök pa­şa bi­le bun­la­rın ta­ci­zin­den bı­kıp, “ta­mam hep­si de­ğer­li in­san­lar” de­di..
Ge­nel Kur­may Baş­kan­lı­ğı­nı açık­la­ma yap­ma­ya zor­la­dı­lar. Son­ra da di­ye­cek­ler ki, “bu ka­rar kim­se­nin içi­ne sin­me­di!”. Hal­bu ki, ka­ra­ra kar­şı gös­te­ri­len tep­ki bi­le us­lub ve öz ola­rak bu ki­şi­le­rin na­sıl bir ha­le­ti ru­hi­ye için­de ol­duk­la­rı­nı çok açık gös­te­ri­yor.. Ha­la her­ke­si teh­dit edi­yor­lar. Mey­dan oku­yor­lar..
On­lar bir plan yap­tı­lar. Al­lah’ın da bir pla­nı var­dı.
Or­du­da ne­ler ol­du­ğu­nu AS­DER’li­le­rin öz sa­vun­ma­la­rın­dan öğ­ren­dik.. Ar­ka­sı gel­di..
So­ğuk sa­vaş bi­tin­ce bun­lar iş­siz kal­dı. Can­la­rı sı­kı­lı­yor­du. Ame­ri­ka ye­ni bir ya­pı­lan­ma­ya git­me ka­ra­rı alın­ca pa­nik­le­di­ler.. Bel­ki de kor­ku­la­rın­dan ne yap­tık­la­rı­nı bil­mez ha­le gel­di­ler.
Za­ten her ye­re gir­miş­ler­di. Ame­ri­ka ip­le­ri­ni bı­ra­kın­ca ne ya­pa­cak­la­rı­nı bil­mez hal­de sa­ğa-so­la sal­dır­ma­ya baş­la­dı­lar.
Bun­la­rın “ulu­sal­cı­lık­la­rı” fi­lan hep­si ken­din­den men­kul, pa­lav­ra­dan iba­ret.. Bun­lar Ke­ma­list bi­le de­ğil. La­ik­li­ğin, ko­ru­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri Cum­hu­ri­yet’in bi­le ne an­la­ma gel­di­ği­ni bi­le bil­mez­ler doğ­ru düz­gün..
Ba­ka­lım bun­dan son­ra ne ya­pa­cak­lar!
Bu mil­let on­la­rı af­fet­se de, olan­la­rı unut­ma­ya­cak..
Bu da­va­lar da sür­dü­ğü sü­re­ce ha­fı­za­lar ye­ni­le­ne­cek ve bi­linç ta­ze­le­ne­cek..
Bu adam­la­rın tek sı­ğı­na­cak­la­rı yer var­dı, o da ka­mu vic­da­nı. Ora­yı da bom­ba­lı­yor­lar..
Bu pla­nı kim ya­pı­yor­sa. Bun­lar na­sıl adam­lar­sa.. Ken­di­le­ri­ni sa­vun­mak­tan bi­le aciz bu adam­lar­la na­sıl yurt sa­vun­ma­sı ya­pı­la­bi­lir ki!
Ney­se, o ka­ran­lık, kan­lı, kor­ku do­lu gün­ler ge­ri­de kal­dı ar­tık.. He­nüz her­şey bit­me­di ama bu iş­ler ge­ri dö­nül­mez nok­ta­yı çok­tan geç­ti. Ama bir de bu­nu bu da­va­la­rın sa­nık­la­rı an­la­sa­lar..
Se­lam ve dua ile..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir