Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak – Yeni Akit

Kıyamet bereketi

Kı­ya­met­te gü­ven­li yer yok da, Kı­ya­met­ten ön­ce­ki son sa­vaş­ta en gü­ven­li yer ne­re­si ola­cak. Ne­re­de top­la­na­cak in­san­lar?
Bi­zim­ki­le­re go­re son sa­va­şın adı “Mel­ha­me-i Küb­ra”, Hı­ris­ti­yan­la­ra gö­re bu sa­va­şın adı “Ar­ma­ge­don” ola­cak!
Bu işe Meh­di-Me­sih inan­cı­nı da ek­ler­se­niz he­sap­lar çok ka­rı­şık.
Ar­ma­ge­don­cu­la­ra gö­re gü­ve­ni­lir bel­de Ku­düs, Ha­tay ve 7 ki­li­se­le­rin bu­lun­du­ğu Ege böl­ge­si. Ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re gö­re bu böl­ge­de Tu­rizm be­re­ke­ti ya­şa­nı­yor­muş.. Ta­sı ta­ra­ğı­nı top­la­yan bu böl­ge­ye ko­şu­yor..
Sa­de­ce Ep­he­sos, Sel­çuk, Şi­rin­ce bel­de­si de­ğil. İz­mir (Smyrna), Ber­ga­ma (Per­ga­mon), Sa­lih­li (Sart-Sar­des) Efes, Mer­ye­ma­na, Phi­le­delp­hia, (Ala­şe­hir-Ma­ni­sa), La­odi­ke­ia (De­niz­li). Bun­lar Yu­han­na vah­yin­de adı ge­çen 7 ki­li­se.. 7’si de Hı­ris­ti­yan­lı­ğın ya­yıl­ma­sı ve kı­ya­met­le iliş­ki­li.. Her ki­li­se­nin ay­rı bir me­le­ği var­dır ve 7 ki­li­se ye­di gö­re­vin müh­rü­nü ta­şı­mak­ta­dır..
Mo­dern hı­ris­ti­yan­lık Hz. İsa’ya nis­bet edil­se de as­lın­da o Pav­lus’un di­ni­dir.
Da­ha ön­ce bir Ro­ma ko­mu­ta­nı ola­rak İse­vi­ler­le sa­va­şan Sa­ul (Pav­lus) Hı­ris­ti­yan­lı­ğı ka­bul ede­rek Aziz Pav­lus (St.Pa­ul) adı­nı al­dı. Dı­şa­rı­dan bu­nu ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­yın­ca, baş ha­va­ri Pet­rus’a gi­de­rek, ara­la­rı­na ka­tı­lıp hı­ris­ti­yan ol­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di.. Pet­rus onu ba­ğış­la­dı ama gü­nah­la­rı­nın ke­fa­re­ti ola­rak İn­cil’i teb­liğ et­me­si için Ro­ma, Do­ğu Av­ru­pa ve Ana­do­lu’ya uzun ge­zi­le­re yol­la­dı. Pav­lus yap­tı­ğı ge­zi­ler­de Ku­düs’ten çok ken­di­si­ne bağ­lı Pav­lik ki­li­se­le­ri oluş­tur­du, Pet­rus’a rağ­men sün­ne­ti ve do­muz ya­sa­ğı­nı kal­dır­dı, Teb­liğ et­ti­ği top­lu­luk­la­rın ge­le­nek­le­ri­ne do­kun­ma­dan, on­la­rı Hı­ris­ti­yan­lı­ğa da­hil eden bir yo­rum ge­liş­tir­di. Tes­lis (üç­le­me) inan­cı­nın yer­leş­me­si­ni sağ­la­dı. Ro­ma’ya yap­tı­ğı son ge­zi­sin­de ba­şı ke­si­le­rek öl­dü­rül­dü.
Hı­ris­ti­yan­lı­ğı ya­hu­di­le­rin dı­şın­da­ki mil­let­le­re de yay­mak için çık­tı­ğı yol­cu­luk­la­rın ikin­ci­si ve son­ra­sın­da kur­du­ğu ilk ki­li­se­ler Ana­do­lu’da­dır. Bu ki­li­se­ler İn­cil’de ‘7 ki­li­se’ ola­rak ge­çer.
Sa­nıl­dı­ğı gi­bi, di­ğer meş­hur ki­li­se­ler de­ğil, bu 7 ki­li­se Hı­ris­ti­yan­lık için özel bir an­lam ta­şır ve Kı­ya­met­le iliş­ki­len­di­ri­lir.. Öte­ki­le­rin ço­ğu ta­ri­hi, tu­ris­tik şey­ler, ama bu ki­li­se­le­rin Te­olo­jik bir an­la­mı var.
Pav­lus mem­le­ke­ti olan Tar­sus’tan An­tal­ya, üze­rin­den, Kon­ya ve De­niz­li üze­rin­den de yol­cu­luk­lar yap­tı. İz­mir’den onun izin­den gi­den­ler Se­la­nik’e ve bir baş­ka se­fer­de Ro­dos, Gi­rit üze­rin­den Mal­ta ve Ro­ma’ya git­ti­ler.. Ro­dos şö­val­ye­le­ri, Gi­rit ve Mal­ta şö­val­ye­le­ri de bu izin üze­rin­de ha­yat bul­du..
Kı­ya­met ön­ce­si bir de Mu­dan­ya’da­ki Tri­ana ki­li­se­le­ri­ne dik­kat et­mek ge­re­kir. Aya Yor­gi, Aya Sot­ri, Aya Aya­ni ma­nas­tır­la­rı­nın da İz­nik’le bir­lik­te özel bir an­la­mı var..
Ta­bi Ur­fa ve Ha­tay’ı da unut­ma­mak ge­rek. Özel­lik­le de Ga­vur gö­lü ve Ga­vur da­ğı, bu gün­ki adı ile Amik ova­sı­nı ve Ama­nos­la­rı unut­ma­mak ge­rek.. Ora­ya Ga­vur da­ğı ve Ga­vur gö­lü den­me­si­nin se­be­bi, o böl­ge­nin Lut kav­mi­nin he­lak ol­du­ğu va­di­nin ku­zey uç nok­ta­sın­da ol­ma­sın­dan­dır.. ve o ova dün­ya­nın en bü­yük çu­kur­la­rın­dan bi­ri­nin üze­rin­de­dir..
Bu­ra­lar top­lan­ma yer­le­ri..
Meh­di inan­cın­da Mek­ke, Me­di­ne, Ku­düs, Şam, İran ve İs­tan­bul’un özel bir ye­ri var.. Yi­ne Fı­rat va­di­si, Ur­fa ve Ha­tay ta­bi..
“Emin bel­de­ler” ola­rak bu ri­va­yet­ler­de Mek­ke, Me­di­ne, Ku­düs, Ha­tay, İs­tan­bul, Kon­ya ve Bu­ha­ra’dan söz edi­lir..
Ba­tı­lı­la­rın bu böl­ge­ye il­gi­si bu ta­ri­hi ar­ka plan­dan ge­li­yor.. Bu gün­ki il­gi ge­le­cek­te­ki il­gi­nin ilk işa­ret­le­ri sa­yı­la­bi­lir.. Ara­lık 2012 send­ro­mu Hı­ris­ti­yan dün­ya­sı­nın ak­lı­nı al­lak-bul­lak et­miş gö­zü­kü­yor.. Bu inanç de­ği­şen dün­ya şart­la­rı, eko­no­mik ve si­ya­si be­lir­siz­lik, çev­re­sel et­ki­ler, bi­lim­sel ge­liş­me­ler ışı­ğın­da ge­le­cek­te da­ha güç­lü bir şe­kil­de va­rol­ma­ya de­vam ede­bi­lir..
Siz bun­la­ra ina­na­bi­lir­si­niz, inan­ma­ya­bi­lir­si­niz, ama bun­la­ra ina­nan­lar var ve bu inanç on­la­rı bel­li dav­ra­nış­la­ra zor­la­ya­cak­tır. Bu­nu cid­di­ye al­mak zo­run­da­sı­nız..
Bu gün bir çok Hı­ris­ti­yan Kur’an-ı Ke­rim’de “Rum su­re­si” ol­du­ğu­nu bil­mi­yor. Ya da bir çok Hı­ris­ti­yan ve Müs­lü­man, Hz. İsa’nın Ha­va­ri­le­rin­den Hz.Yu­han­na’nın me­za­rı­nın Ha­bi­bun­nec­car ca­mi­inin için­de ol­du­ğu­nu bil­mi­yor.. Ha­ni şu Kur’an-ı Ke­rim’de Ha­bi­bün­ne­car­’dan bah­se­den bö­lüm­de “Şeh­re iki aziz gel­di” di­ye baş­la­yan bö­lüm­de zik­re­di­len ha­va­ri..
Sa­hi bi­zim­ki­ler “Rum” deyin­ce ne an­lı­yor. Mev­la­na ne­den ken­di­ni “Rum” ola­rak ta­nım­la­dı ya da “Eş­re­foğ­lu Ru­mi”.. “Ru­mi” der­ken ne de­mek is­te­miş olu­yo­ruz. Arz-ı rum, Ru­me­li ne­re­si. Ahi­ya­nı Rum, Bac­vi­ya­ni Rum, Ga­zi­ya­ni Rum kim­le­re de­nir­di!? Al­pars­lan’ın or­du­su kaç ki­şiy­di ve ta­ma­mı Türk­ler­den mi olu­şu­yor­du. Al­pars­lan’ın as­ker­le­ri kim­ler­le sa­vaş­tı! Bu in­san­lar ne­den ken­di­le­ri­ne “Ga­zi­ya­nı­rum” de­di­ler.
Ba­na gö­re bu böl­ge Ku­düs’ün mik’ad ala­nı için­de.. Pey­gam­ber­ler va­di­sin­de ya­şı­yo­ruz, ama bu işin pek de far­kın­da de­ği­liz. Hz. Mu­sa’nın Hı­zır aley­his­se­lam­la bu­luş­tu­ğu sa­hil­de­ki ye­ri tak­dis et­mek için Si­mon da­ğın­da in­şa edi­len ku­ru­lan Si­mon Ma­nas­tı­rı­na iza­fe­ten ve­ri­len ad, bu gün “Sa­man­da­ğı” ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­rek ta­ri­hi do­ku yo­ke­dil­me­ye ça­lı­şıl­mış.
Lut­her, Türk­le­ri Şey­ta­nın ço­cuk­la­rı ola­rak gö­rür. Bir çok haç­lı ka­fa­sı ta­şı­yan hris­ti­ya­na gö­re biz An­tik­ris­tiz.. Ya­ni son sa­vaş­ta on­la­ra gö­re Dec­cal’in as­ker­le­ri ola­rak on­lar­la sa­va­şa­ca­ğız.. Hem de sı­ğı­na­cak­la­rı coğ­raf­ya bi­zim coğ­raf­ya­mız.. Ne ya­man bir çe­liş­ki için­de­ler ve na­sıl bir ruh bur­kun­tu­su ya­şı­yor­lar­dır kim­bi­lir?
Sa­nı­rım bu san­cı on­la­rı ger­çe­ği araş­tır­ma­ya, ön yar­gı ve ön ka­bul­ler­den kur­tu­la­rak geç­mi­şi, bu gü­nü ve ge­le­ce­ği ye­ni­den oku­ma­ya ih­ti­yaç du­ya­cak­lar­dır. Onun için ön­ce bi­zim oku­ma­mız ve bu ko­nu­da eser­ler ver­me­miz ve ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor..
Dün­ya san­cı­lı ve bü­yük bir de­ği­şi­me ge­be? Sa­nı­rım Tİ­KA’nın ve Türk Dün­ya­sı Baş­kan­lı­ğı’nın bu ko­nu­yu cid­di­ye al­ma­sı ge­re­kir.. Çün­ki Türk dün­ya­sı, Kaf­kas­lar ve Bal­kan­lar, Or­ta­do­ğu, Av­ru­pa’da bu inanç sa­hip­le­ri ile içi­çe ya­şı­yo­ruz..
Ana­do­lu’nun fet­hi­ni de, İs­tan­bul’un fet­hini de, Çanak­kale’yi de, Anadolu tarihini de yeniden okumamız gerekiyor.
Selam ve dua ile..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir