Var Mısınız, Cumhuriyet’in İlanına Sadık Kalmaya!

Ali Karahasanoğlu – Yeni Akit

Var mısınız, Cumhuriyet’in ilanına sadık kalmaya!

Bugün Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı.Cum­hu­ri­ye­tin ilan edi­li­şi­nin 89. yıl­dö­nü­mü.
Bur­da mu­ta­bık mı­yız?
Bay­ra­mı pro­vo­ke et­mek is­te­yen CHP’li­le­re de, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği yö­ne­ti­ci­le­ri­nin açık­la­ma­la­rı­na da bak­tı­ğı­mız­da, 89. yıl kut­la­ma­sı­nın al­tı çi­zil­di­ği­ne gö­re, mu­ta­bı­kız.
“89’un ne öne­mi var” de­me­yin.
Şu öne­mi var..
CHP ve ADD’nin sa­hip çık­tı­ğı Cum­hu­ri­yet, 89 yıl ön­ce ilan edi­len Cum­hu­ri­yet mi? Yok­sa baş­ka Cum­hu­ri­yet mi?
89 yıl ön­ce, Cum­hu­ri­yet’in ilan edi­li­şi ile il­gi­li dü­zen­le­me­nin as­lı­na ba­ka­ca­ğız, ona gö­re CHP ve ADD’nin han­gi Cum­hu­ri­yet’e bağ­lı ol­du­ğu­nu an­la­ya­ca­ğız.
Ön­ce, 29 Ekim 1923’te ka­bul edi­len ya­sa­nın, Res­mi Ga­ze­te’de ya­yın­lan­mış or­ji­nal şek­li­ni ak­ta­ra­lım..
“Ak­ta­ra­lım” di­yo­ruz ama..
Ak­ta­ra­mı­yo­ruz.
Ni­ye?
Çün­kü or­ji­nal me­tin, Os­man­lı­ca..
Evet, yan­lış oku­mu­yor­su­nuz. Cum­hu­ri­yet’in ilan edil­di­ği ta­rih­te­ki Res­mi Ga­ze­te’miz, Os­man­lı­ca ya­yın­la­nı­yor. Onun için de, or­ji­nal met­ni, bu­ra­ya ak­tar­ma im­ka­nı­mız yok.
O za­man ne ya­pa­lım?
Al­fa­be dev­ri­mi(!)nden son­ra bu ka­nu­nun La­tin har­f­le­ri­ne çev­ril­miş res­mi ya­zı­lı­şı­nı ak­ta­ra­lım.
Ama şu no­tu da ko­ya­lım: “CHP’li­ler.. ADD’ci­ler.. 89 yıl ön­ce ilan edi­len Cum­hu­ri­ye­t’e bağ­lı­lık ko­nu­sun­da sa­mi­mi ise­ler.. O cum­hu­ri­ye­tin ilan edil­di­ği Os­man­lı­ca harf­ler­e de sa­dık ka­lsın­lar.”
Cum­hu­ri­yet’i ilan et­ti­ği­miz­de kul­lan­dı­ğı­mız Os­man­lı­ca­yı “Tu ka­ka” ilan et­ti­ler.
Bir de utan­ma­dan, Cum­hu­ri­yet’e sa­hip çık­tık­la­rı­nı id­dia edi­yor­lar..!
So­run, sa­de­ce Os­man­lı­ca-La­tin har­f­le­ri de­ği­şik­li­ğin­de de­ğil.
Os­man­lı­ca­sı­nı ver­eme­d­iği­m­iz ka­nu­nun, La­tin harf­le­ri ile ya­zı­lı­şı­nı ak­ta­ra­lım, ba­ka­lım o Cum­hu­ri­yet’e, CHP’li­ler, ADD’cil­er sa­hip çı­kar mı hiç?
“Bİ­RİN­Cİ MAD­DE-Ha­ki­mi­yet bi­la­kay­dü şart mil­le­tin­dir. İda­re usu­lü hal­kın mu­kad­de­ra­t­ını biz­zat ve bil­fi­il ida­re et­me­si esa­sı­na müs­te­nit­tir. Tür­ki­ye Dev­le­ti­nin şek­li Hü­kü­me­ti, Cum­hu­ri­yet­tir.
İKİN­Cİ MAD­DE- Tür­ki­ye Dev­le­ti­nin di­ni, di­ni İs­lam­dır. Res­mi Li­sa­nı Türk­çe­dir.”
Aaa.. Bu da ner­den çık­tı şim­di?
Tür­ki­ye Dev­le­ti­’nin di­ni, “Din-i İsl­am” mıy­mış?
Yok ca­nım?!.
Böy­le bir mad­de mi var, Cum­hu­ri­yet’in ilan met­nin­de?
Var; be­nim şap­şal CHP’li­le­rim, var.
Var; be­nim uya­nık ADD’li­le­rim, var!
O gü­ne ka­dar yü­rür­lük­te olan 1921 Ana­ya­sa­sı’nda ol­ma­yan bir mad­de bu.
Cum­hu­ri­yet’e ge­çi­li­yor ama..
Cum­hu­ri­yet’in, İs­lam di­ni­ne bağ­lı bir cum­hu­ri­yet ol­du­ğu da ilan edi­li­yor.
Ana­ya­sa­ya bu yön­de özel bir mad­de ko­nu­lu­yor.
Da­ha ön­ce ol­ma­yan bir mad­de, cum­hu­ri­ye­tin ila­nı ile il­gi­li ana­ya­sa değ­şik­li­ği için­de ka­bul edi­li­yor.
Hayd­i ba­ka­lım CHP’li abi­le­rim, buy­run sa­hip çı­kın bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne..
Hay­di, ve­rin bir tek­lif, “89 yıl ön­ce, mec­li­si­n ka­bul et­ti­ği Cum­hu­ri­yet’in ilan edi­liş ya­sa­sı­nı, ay­nen ye­ni­den ka­bul ede­lim” de­yin.
De­yin de, sa­mi­mi­ye­ti­ni­zi gö­re­lim..
Dün, Der­sim­li Ke­mal abi­miz açık­la­ma yap­mış, “Gü­nü­mü­zün ik­ti­da­rı da, cum­hu­ri­ye­ti içi­ne sin­di­re­me­yen­ler de ge­ce­le­ri­ni gün­düz­le­ri­ne ka­ta­rak Cum­hu­ri­yet’in ka­za­nım­la­rı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­ya, ya­sak­lar­la Cum­hu­ri­yet kut­la­ma­la­rı­nı en­gel­le­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bu ko­nu­da sin­si sin­si gi­ri­şim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor­lar” de­miş..
Hay­di ba­ka­lım, Cum­hu­ri­yet’in ka­za­nım­la­rı­na sa­hip çı­k Der­sim­li Ke­mal abi..
Cum­hur­iyet’in ila­nı ile bir­lik­te ana­ya­sa­ya gi­ren,. “Tür­ki­ye dev­le­ti­nin di­ni, di­ni İs­lam­dır” hük­mü­nün, ye­ni­den ana­ya­sa­ya ko­nul­ma­sı­nı is­te­!.
İs­te de; öğ­re­ne­lim kim­miş, “sin­si sin­si gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nan­lar”!
Hay­di gö­re­yim si­zi..
Hay­di Tan­sel ab­la..
Bir iza­hat ge­tir şu “Tür­ki­ye dev­le­ti­nin di­ni, di­ni İs­lam­dır” mad­de­si­ne..
Bu­gün Bi­rin­ci Mec­lis önün­de top­la­nıp, ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­cak­sı­nız ya..
Açık­la­ma­nın bir ye­ri­ne sı­kış­tı­rı­ver, “Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­cu il­ke­le­ri ne­dir; çağ­daş­lık, la­ik­lik, de­mok­ra­tik cum­hu­ri­yet” açık­la­man­da­ki Cum­hu­ri­yet’in, han­gi cum­hu­ri­yet ol­du­ğu­nu?
Öy­le ya.
89 yıl ön­ce ilan edi­len Cum­hu­ri­yet’in ka­nun nu­ma­ra­sı 364.. Ka­nu­nun is­mi, “Teş­ki­la­tı Esa­si­ye ka­nu­nun ba­zı me­vad­dı­nın tav­zi­han ta­di­li­ne da­ir ka­nun.”
Ve ikin­ci mad­de­si de, “Tür­ki­ye dev­le­ti­nin di­ni, di­ni İs­lam­dır” di­yor.
Sen çağ­daş­lı­ğı ner­den çı­kar­dın?
La­ik­li­ği ner­den çı­kar­dın?
Söy­le Tan­sel ab­la.. Söy­le de bi­le­lim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir