Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman DİLİPAK-Yeni Akit

Nuseyriler için Türkiye göreve!

Su­ri­ye’de so­na yak­la­şıl­dı. Eset uzat­ma­la­rı oy­nu­yor. Ak­lı bir ka­rış ha­va­da, hal­kı­nı ate­şe at­tı­ğı yet­mi­yor­muş gi­bi, şim­di de ken­di ai­le­si­ni ateş çu­ku­ru­nun ke­na­rın­da yal­nız bı­ra­ka­ca­ğa ben­zi­yor..

Çiz­gi film kah­ra­ma­nı Ayı Yo­gi’yi ha­tır­lar­sı­nız, uçu­ru­mun ke­na­rı­na ge­lir ve yü­rü­me­ye de­vam eder. Boş­luk­ta yü­rür­ken gö­rür­sü­nüz onu. Son­ra bir an­da aya­ğı­nın al­tın­da boş­luk ol­du­ğu­nun far­kı­na va­rır ve düş­me­ye baş­lar.. Su­ri­ye’de her an mu­ha­lif­ler yö­ne­ti­me ha­kim ola­bi­lir. Ve iş­te o za­man ba­zı iş­ler için kor­ka­rım çok geç ka­lın­mış ola­cak­tır..

Eset’in çe­te­le­ri, Şeb­bi­ha ve mu­ha­be­rat ajan­la­rı ina­nıl­maz bir kat­li­am yap­tı­lar.. Bu iş­ler yö­ne­ti­me gel­di­ğin­den be­ri de sü­rü­yor­du za­ten. Ve he­men he­men Eset zul­mü­ne uğ­ra­ma­mış Müs­lü­man bir ai­le yok Su­ri­ye’de.. Ayak­lan­ma­dan bu gü­ne de yüz­bin­ler­ce in­san evin­den, işin­den ol­du, ya­ra­lan­dı, ya da sal­dı­rı­lar­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.. Mil­yon­lar­ca in­san, Ba­as zul­mün­den kaç­tı, ül­ke­si­ni ter­ket­ti, baş­ka ül­ke­ler­de ya­şı­yor­lar.. Bu acı­lı in­san­lar yö­ne­ti­mi dev­ral­dık­tan son­ra Nu­sey­ri­le­re kar­şı acı­ma­sız ola­bi­lir­ler.. Bu so­nu­cun se­be­bi Eset yan­lı­la­rı ve İran’dır as­lın­da. Bu iş­ler bu nok­ta­ya gel­me­den ön­le­ne­bi­lir­di. So­nuç bel­li idi. Şim­di der­hal İran ve Hiz­bul­lah mi­lis­le­ri­nin ge­ri çe­kil­me­si ge­rek.. Yok­sa on­la­ra da ya­zık ola­cak..

İran şim­di Tür­ki­ye’nin Su­ri­ye’ye gir­me­si­ni is­te­ye­bi­lir.. Baş­ka ça­re yok. Böl­ge­de ba­rı­şı ve dü­ze­ni, oto­ri­te­yi, ada­le­ti sağ­la­ya­cak Tür­ki­ye’den baş­ka bir ül­ke yok.. Tür­ki­ye bu an­lam­da, Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nan as­ke­ri per­so­nel­den de des­tek ala­bi­lir. Yok­sa bu gi­diş­le Laz­ki­ye dı­şın­da tek bir Nu­sey­ri kal­maz.. Ka­çan ka­çar, ka­lan­la­rın ba­şı­na ne ge­lir bil­mi­yo­rum..

Her Nu­sey­ri bu olan­lar­dan so­rum­lu de­ğil. Ka­dı­nı, ço­cu­ğu, yaş­lı­sı, has­ta­sı var­dır. Bun­la­rın Su­ri­ye’nin de­ği­şik böl­ge­le­rin­de evi-bar­kı, iş­ye­ri, tar­la­sı var­dır..

Tür­ki­ye­li Nu­sey­ri­ler­den Eset’in ajan­lı­ğı­na so­yu­nan­lar da bu so­nu­cun ha­zır­lan­ma­sın­da so­rum­lu­lar. CHP de so­rum­lu, Kı­lıç­da­roğ­lu da. Şim­di Kı­lıç­da­roğ­lu Er­do­ğan’la ko­nu­şup, Tür­ki­ye’yi böl­ge­de dü­ze­ni sağ­la­mak için Su­ri­ye’ye gir­me­ye ik­na et­me­li.

Arap Bir­li­ği ve İs­lam Kon­fe­ran­sı da bu ko­nu­da Tür­ki­ye’ye des­tek ver­me­li..

Bu sü­reç­te Mı­sır sı­nır­lı öl­çü­de Tür­ki­ye ile bir­lik­te böl­ge­de gö­rev ya­pa­bi­lir..

Hak­lı ol­mak önem­li bu iş­ler­de. Ama hak­lı ka­la­bil­mek da­ha da önem­li..

Hz. Yu­suf’u ha­tır­la­yın, kar­deş­le­ri için da­ha son­ra ne de­di, Kur’an-ı Ke­rim’in ta­nık­lık et­ti­ği şek­li ile.

Pey­gam­be­ri­miz, efen­di­miz de Mek­ke’nin fet­hin­de Mek­ke­li­le­re ses­le­nir­ken, “Si­ze kar­de­şim Yu­suf’un söy­le­di­ği gi­bi ses­le­ni­yo­rum” de­me­di mi?

Şim­di Mer­ha­me­ti­miz ga­za­bı­mız­dan üs­tün ol­ma­lı.. Nu­sey­ri­le­rin meş­ru hak­la­rı, mal­la­rı, can­la­rı, na­mus­la­rı, akıl ve inanç hak­la­rı ko­run­ma­lı­dır.. Hem suç­lu Nu­sey­ri­le­rin adil yar­gı­lan­ma­sı ve hem de Nu­sey­ri­le­re kar­şı sa­vaş su­çu- in­san­lık su­çu ni­te­li­ğin­de­ki suç­lar adil bir şe­kil­de so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır..

Ayet çok açık: Bir kav­me olan düş­man­lı­ğı­mız bi­zi on­lar hak­kın­da ada­let­siz­li­ğe sev­ket­me­me­li.

Bu iş kan da­va­sı­na dö­nüş­me­me­li. Ali­ya İz­zet Be­go­viç’i ha­tır­la­ya­lım.. Ha­yır bi­zi öl­dür­me­ye ge­len­ler biz­de di­ril­me­li ve in­san­lık ne­dir, na­sıl olur on­la­ra gös­ter­me­li­yiz..

Eset her an ka­ça­bi­lir ya da öl­dü­rü­le­bi­lir. O za­man kay­be­di­le­cek bir kaç gün bi­le çok pa­ha­lı­ya ma­lo­la­bi­lir, in­san­lar açı­sın­dan.. Eset ajan­la­rı, biz­den son­ra­sı tu­fan di­ye or­ta­lı­ğı ce­hen­ne­me çe­vi­re­bi­lir ve bu da hal­kı ga­le­ya­na ge­ti­re­bi­lir, o za­man Laz­ki­ye bi­le ce­hen­ne­me dö­ne­bi­lir..

Eğer Hiz­bul­lah, eğer İran yö­ne­ti­mi, ger­çek­ten, sa­mi­mi bir şe­kil­de Su­ri­ye ale­vi­le­ri­ni ko­ru­mak is­ti­yor­sa, Tür­ki­ye’den baş­ka kim­se yok bu­nu ya­pa­bi­le­cek.. Yok­sa or­ta­ya çı­ka­cak so­nuç­tan ta­rih önün­de ken­di­le­ri de so­rum­lu ola­cak­lar..

Su­ri­ye’de iş­ler çok uza­dı. Bir çok kont­rol dı­şı un­sur­lar­da, in­ti­kam bir­lik­le­ri de dev­re­ye gir­di.. İh­va­nın bir yan­dan da bu un­sur­la­rı kont­rol al­tı­na al­ma­sı ge­rek.. Yok­sa Eset son­ra­sı dü­zen sağ­la­mak ko­lay ol­ma­ya­bi­lir. Bir de bir sü­rü kri­mi­nal tip, maf­ya ti­pi adam, ça­pul­cu ve or­ta­lık­ta ba­şı­boş do­la­şı­yor ola­bi­lir. Her ül­ke­de, her top­lum­da bu tür tip­ler var­dır. On­la­rın yağ­ma yap­ma­sı­na da izin ve­ril­me­me­li..

Tür­ki­ye, kom­şu­su­na yar­dım et­mek is­te­yen bir ül­ke ola­rak, ge­çi­ci bir sü­re için ora­ya gi­de­bi­lir, git­me­li.. Bu­na Su­ri­ye’nin ye­ni yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de ih­ti­ya­cı var. Bu­na iti­raz ede­cek­le­ri­ni san­mı­yo­rum..

Su­ri­ye’de bun­dan son­ra Nu­sey­ri­ler için, Tür­ki­ye ve Tür­ki­ye’de­ki Nu­sey­ri zul­mün­den ka­çan Su­ri­ye­li­ler umut ola­bi­lir.. İran ve CHP bu şan­sı, bu fır­sa­tı iyi de­ğer­len­dir­me­li.. İran yö­ne­ti­mi ve CHP yö­ne­ti­mi­nin cid­di bir mu­ha­se­be yap­ma­sı ge­re­kir.. Yok­sa Su­ri­ye re­ji­mi ile bir­lik­te ken­di­le­ri de ay­nı yan­lı­şın utan­cı­nın or­ta­ğı ola­cak­lar­dır..

Su­ri­ye kri­zi­nin ar­ka­sın­da 40 ta­ne so­run var, pet­rol he­sa­bın­dan eko­no­mik, si­ya­si he­sap­la­ra, te­olo­jik, mez­he­bi he­sap­lar ka­dar bir çok he­sap. Ama ar­tık İran da , Rus­ya da Eset’le yo­la de­vam et­me­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı gör­dü­ler. Ama so­nu­na ka­dar Su­ri­ye’nin ya­nın­dan du­ru­yor gö­rün­tü­sü ver­me­ye mec­bur his­se­di­yor­lar ken­di­le­ri­ni. Bu işin ken­di­le­ri­ne ma­li­ye­ti­nin çok yük­sek ol­du­ğu­nu bil­dik­le­ri için, on­lar da bir an ev­vel so­nuç­lan­ma­sı­nı is­ti­yor­lar.. Rus­ya ve İran öy­le bir yan­lış yap­tı ki, “Su­ri­ye’den son­ra sı­ra kim­de” so­ru­su­na ce­vap ara­yan­lar, ha­ri­ta­da göz­le­ri­ni İran ve Kaf­kas­la­ra kay­dır­mak zo­run­da his­se­di­yor­lar.

Ge­çen gün Ha­san Ak­say ya­zı­yor­du: “Sos­ya­list Grup Baş­kan ve­ki­li Kı­lıç­da­roğ­lu, man­tık çe­liş­ki­si­ne dü­şe­rek, sos­ya­list bil­di­ri­de­ki, ‘Kürt me­se­le­si Fi­lis­tin me­se­le­si ile pa­ra­lel­lik gös­te­ri­yor. Ulus­la­ra­ra­sı gün­de­me ta­şın­ma­lı’ mad­de­si­ne iti­raz et­mez­ken, ay­nı me­tin­de­ki Esat zul­mü­ne kar­şı mad­de­le­re rağ­men Esat yan­lı­sı be­ya­nat­lar ver­me­ye de­vam edi­yor. CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li M. Ali Edi­boğ­lu, Kı­lıç­da­roğ­lu’nu da, BA­AS’cı­lı­ğı da aşıp, İs­lam’a mey­dan oku­ma­ya va­ran, Su­ri­ye, ‘Şe­ri­ata ge­çit ver­me­ye­cek’ di­le­ğiy­le yan­daş­lı­ğı­nı net­leş­ti­ri­yor.” Di­yor­du. Kim der­di ki, gün ge­le­cek İran ve CHP, Esad re­ji­mi ile it­ti­fak ku­rup AK Par­ti’ye mey­dan oku­ya­cak.. Ka­der­de bu­nu gör­mek de var­mış.. Kı­lıç­da­roğ­lu bo­şu­na ça­ba­la­ma­sın, “Tür­ki­ye, Su­ri­ye ol­ma­ya­cak”, ama ken­di di­ler­se Laz­ki­ye’ye gi­de­bi­lir!

Den­miş­tir ki: Za­lim­le­re yar­dım et­meyin, son­ra ateşi size de dokunur. Kar­ga bes­leyen­lerin göz­lerini sakın­ması gerekir zira. Selam ve dua ile.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir